Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:1014 (2014-2015)
Innlevert: 22.05.2015
Sendt: 22.05.2015
Besvart: 28.05.2015 av statsminister Erna Solberg

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I spørretimen 20. mai ville ikke statsministeren svare på et spørsmål om arealavgift for oppdrettsnæringen på grunn av søsterens stilling i Marine Harvest. Statsministeren sa videre at hun kunne svare på generelle spørsmål om hvordan regjeringen kan bidra til mer vekst i oppdrettsnæringen.
Jeg ber statsministeren avklare hva slags spørsmål om oppdrett hun er inhabil i?

Begrunnelse

Statsministeren uttaler seg ofte offentlig om oppdrett og vekst. 23. mars 2015 sa statsministeren at laksen er Norges Ikea. På FHLs årsmøte i mars sa Solberg i følge Nationen.no 02.04.15:

"Det hadde vært fint å få et klarere mandat fra Stortinget for å sette fiskerinæringen foran de andre interessene, men det er det ikke flertall for i det norske storting."

Det er problematisk når statsministeren uttaler seg på denne måten i det offentlige rom, men når Senterpartiet ønsker å utfordre Statsministeren i Stortinget på hvordan regjeringen skal nå disse målene så melder hun seg inhabil.
Spørsmålet om arealavgift er vesentlig for at kommunene skal stille areal til rådighet for oppdrettsnæringen. Areal er nødvendig for å sikre vekst. Selv om Statsministeren ikke ville svare på spørsmålet i stortinget sa hun:

"...min søster sitter i konsernledelsen i Marine Harvest, et av de selskapene som vil rammes betydelig av en slik avgift."

Her tar statsministeren det utgangspunkt at arealavgiften vil gi selskapene økte kostnader. Modellen som kystkommunene har spilt inn med full fradragsrett for avgiftene vil ikke "ramme" selskapene.
Videre er det snakk om en generell avgift som vil gjelde alle oppdrettere i Norge. Det er vanskelig å se hvorfor statsministeren da kan si i stortinget: "På et generelt spørsmål om hvordan regjeringen skal bidra til mer vekst, kan jeg svare..." Betyr det at spørsmål om markedsadgang, produksjonsområder eller lusenivå "rammer" Marine Harvest mindre enn en arealavgift.
Det er derfor behov for at statsministeren klargjør grensene for sin habilitet når det gjelder oppdrettsnæringen. Det er videre behov for å klargjøre hvordan Senterpartiet og øvrige opposisjonspartier kan utfordre statsministeren på de utsagn hun har om oppdrettsnæringen i offentligheten.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Forvaltningslovens habilitetsregler gjelder ikke for statsråder «i egenskap av regjeringsmedlem», jf. § 10 annet punktum, det vil si når de opptrer i Stortinget og i regjeringskonferanse, forberedende statsråd og statsråd. I forarbeidene til forvaltningsloven er det imidlertid lagt til grunn at tilsvarende prinsipper må følges også ved regjeringsbehandling selv om det ikke er gitt bindende lovregler. Dette er fulgt opp i praksis. Det tas gjerne utgangspunkt i reglene i forvaltningsloven § 6, likevel slik at det etter omstendighetene er rom for noe avvikende vurderinger ut fra de særlige hensyn som gjør seg gjeldende i slike tilfeller.
Etter prinsippene i forvaltningsloven § 6 annet ledd vil jeg være inhabil til å delta i behandlingen av en sak når det foreligger «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til [min] upartiskhet. I denne vurderingen skal det bl.a. legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe» for meg selv eller noen jeg har «nær personlig tilknytning til». Hvor nær tilknytningen er og styrken av den interessen det gjelder, må sees i sammenheng.
Jeg vurderer løpende min habilitet i alle saker jeg er involvert i. I håndtering av saker knyttet til oppdrettsnæringen tar jeg spesielt hensyn til at min søster sitter i ledelsen i Marine Harvest, som er en stor aktør i dette markedet Dersom det er grunn til å tro at en sak direkte berører Marine Harvest mer enn andre markedsaktører, vil jeg av forsiktighetsgrunner unnlate å delta i behandlingen av saken. Saker som er av generell, overordnet karakter og som gjelder politikkutforming for næringen som helhet vil ikke skape tilsvarende habilitetsutfordringer.
Marine Harvest er en såpass stor aktør innen oppdrettsnæringen at det tidvis kan oppstå tvil om en sak er av overordnet karakter eller om den i særlig grad berører selskapet Jeg er opptatt av at grensene for inhabilitet ikke strekkes for langt, samtidig som jeg er opptatt av at det ikke skal oppstå tvil om at alle saker får en upartisk behandling. Jeg vil grundig vurdere min habilitet i saker som berører oppdrettsnæringen, men utfallet vil bero på de konkrete omstendighetene i den enkelte sak. Noe uttømmende svar på hva slags spørsmål om oppdrett jeg er inhabil i vil jeg derfor ikke kunne gi.
Jeg legger for øvrig til at jeg selvsagt vil svare på spørsmål i Stortinget om saker jeg har vært involvert i behandlingen av, eller uttalt meg offentlig om.