Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1030 (2014-2015)
Innlevert: 27.05.2015
Sendt: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Statsråd Solveig Horne opplyste i Stortinget 20. mai 2014 at hun ville gjennomføre egne anbudsrunder i barnevernet, gjennom en (midlertidig) ordning med skjermet konkurranse fra 1. februar 2015 og 14 måneder framover. Denne konkurransen er nå avsluttet og 13 måneders kontrakter er inngått med ideelle aktører.
Kan statsråden gjøre rede for resultatet av konkurransen og hvor stor andel av det totale barnevernstilbudet som i dag drives av ideelle aktører i forhold til andelen på tidligere tidspunkt?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil først slå fast at ideelle aktører er viktige samarbeidspartnere for det offentlige i tilbudet av helse- og sosialtjenester til befolkningen. Ideelle aktører har høy kompetanse og et stort engasjement, og bidrar til at barnevernet kan tilby institusjonsplasser tilpasset barns ulike behov.
Avtalene om faste plasser som utløp 31.1.2015 hadde ved utløpstidspunktet et omfang på 182 plasser. I inneværende kontraktsperiode er det nå inngått avtale om 202 plasser.
Plassene for inneværende periode er inngått i to omganger. Det ble fra 1. februar 2015 inngått avtaler som omfattet 173 plasser. Det har i etterkant vært gjennomført en suppleringsanskaffelse der det er inngått avtaler om ytterligere 29 plasser. Fra 1.6.2015 har Bufetat avtaler med ideelle aktører på totalt 202 plasser. Disse plassene har en varighet til 31.3.2016. Totalt har 12 organisasjoner med 17 ulike institusjoner fått avtale.
I 2014 stod kommersielt og ideelt privat barnevern for om lag 55 prosent av oppholdsdagene på institusjon. Dette var bruk av både faste plasser og avrop på rammeavtaler. De resterende 45 prosentene ble gitt i offentlige institusjoner. Fordelingen av oppholdsdager mellom kommersielle og ideelle institusjoner fordelte seg om lag 60 prosent i førstnevnte og 40 prosent i sistnevnte. Sammenlignet med tidligere år har den private andelen vokst fra 52 prosent til 54 prosent. Fordelingen mellom kommersielle og ideelle har holdt seg omtrent på samme nivå.
Representant Bekkevold er opptatt av hvor stor andel av det totale barnevernstilbudet som i dag drives av ideelle aktører i forhold til andelen på tidligere tidspunkt. Dette har jeg ikke statistikk på før 2015 er omme. Men det jeg allerede nå kan si er at det er inngått avtaler om flere faste plasser i ideelle institusjoner sammenlignet med forrige avtaleperiode. Hva som faktisk blir ideelle aktørers andel av oppholdsdager totalt i barnevernsinstitusjoner vil avhenge av barnas behov i løpet av avtaleperioden.