Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1032 (2014-2015)
Innlevert: 28.05.2015
Sendt: 28.05.2015
Besvart: 05.06.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Nedbemanning i oljesektoren kan gi Norge nye lærere med tiltrengt fagkompetanse. Flere etterlyser nå flere farbare veier inn i læreryrket.
Vil statsråden iverksette tiltak for å få flere kompetansepersoner fra andre næringer inn i læreryrket?

Begrunnelse

Mange sivilingeniører mister nå jobbene sine pga. nedbemanning i olje- og gassektoren. Deres teknologi- og realfagskompetanse kan brukes på mange områder, blant annet i skolen. Foreningen Tekna er blant dem som etterlyser flere farbare veier inn i læreryrket. De mener at mastergradsutdannede teknologer og realister bør kunne få fast ansettelse som lærer på vilkår av at de tar pedagogisk utdanning innen tre år, slik det ofte gjøres for lærere på yrkesfag. Tekna mener også at opptakskravene til praktisk-pedagogisk utdanning må endres, slik at søkere med stort innslag av anvendt matematikk i utdanningen lettere kan tas opp enn i dag.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I tiden fremover har norsk skole et stort behov for å rekruttere flere dyktige lærere, ikke minst innenfor realfagene. Nedbemanningen i oljesektoren vil kunne gi en mulighet for å rekruttere nettopp realister inn i skolen dersom det legges til rette for det.
Mange av realistene fra oljebransjen har allerede den nødvendige fagkompetansen i de aktuelle undervisningsfagene. Dette kan også gjelde for fagpersoner fra andre bransjer og sektorer. For disse er det praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gjenstår for å være fullt kvalifisert som lærer.
I mangel av formelt kvalifiserte søkere har skoleeiere i dag anledning til å ansette personer som er i gang med PPU på vilkår av at de fullfører innen en viss tid, jf. opplæringsloven § 10-6a. Den muligheten vil jeg oppfordre skoleeierne til å benytte seg av.
Regjeringen ønsker generelt å øke antall kvalifiserte lærere i skolen og har derfor innført en ny stipendordning for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta PPU eller yrkesfaglærerutdanning. Det vil kunne bidra til rekruttering til skolen fra andre sektorer. Dette er et resultat av budsjettforliket med Venstre og KrF om inneværende års budsjett. Det har vært god søkning til disse stipendene.
For mange vil det være praktiske problemer forbundet med å skulle ta PPU i voksen alder i kombinasjon med jobb og andre forpliktelser. Dette gjelder ikke bare realister, men også personer fra andre sektorer med kompetanse for eksempel innen praktisk-estetiske fag. PPU tilbys i dag mange steder fleksibelt, men jeg vil se på muligheten for å organisere det enda mer tilpasset søkernes og skolens behov.
Når det gjelder opptak til PPU for sivilingeniører, oppgir NTNU at de i dag tas opp på visse betingelser. I forbindelse med arbeidet med en mer fleksibel ordning for PPU, vil jeg se nærmere på om det er unødvendige hindringer for rekruttering av kompetente realister til skolen.