Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1077 (2014-2015)
Innlevert: 05.06.2015
Sendt: 05.06.2015
Besvart: 10.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I slutten av februar i år henvendte de tre fylkesmennene i nord seg i brevs form til Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Etter et kraftig uvær mente de at krafttilførselen til landsdelen var svært sårbar og altfor dårlig. Fortsatt har ikke regjeringen svart fylkesmennene i Nord-Norge.
Hva vil ministeren svare på bekymringen fra fylkesmennene?

Begrunnelse

I brevet fra fylkesmennene står det blant annet:

«De siste årene har vi opplevd situasjoner hvor det har vært behov for "sonevis utkopling" av store områder i landsdelen. Dette viser etter vår mening at forsyningsnettet i landsdelen er mangelfullt og sårbart. På bakgrunn av dette mener vi det er nødvendig med en helhetlig tilnærming og gjennomgang av disse utfordringene.»

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Kraftforsyningssikkerheten i Nord-Norge er en oppgave jeg prioriterer høyt som olje- og energiminister. Representanten er sikkert kjent med at Olje- og energidepartementet i slutten av april ga Statnett konsesjon til bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Balsfjord og Skaidi, til forlengelse av 420 kV kraftledningen mellom Ofoten og Balsfjord som er under bygging. Forut for konsesjonsvedtaket i april hadde departementet et møte om kraftledningssaken blant annet med fungerende fylkesmann i Troms. Møtet kom i stand for å diskutere innsigelser av hensyn til reindrift og naturmangfold som Fylkesmannen hadde reist i konsesjonssaken. På møtet ble også det aktuelle brevet fra fylkesmennene diskutert. Departementet gjorde det klart i tråd med fylkesmennenes syn, at fullføringen av disse kraftoverføringsledningene måtte prioriteres. Departementet fulgte dette opp ved å gi konsesjon til kraftledningen Balsfjord-Skaidi kort tid etter møtet. I tillegg til en betydelig styrking av krafttilførselen til landsdelen er det også viktig at det bygges ut ny fornybar kraft i dette området. Olje- og energidepartementet ga for kort tid tilbake konsesjon for utbygging av Raudfjell vindkraftverk i Tromsø, som fullt utbygd vil gi et vesentlig tilskudd til kraftproduksjonen i Troms. Departementet har også under sluttbehandling søknader om vannkraftutbygging i Ullsfjorden i Tromsø. Som denne redegjørelsen viser, står derfor kraftforsyningssikkerheten i Nord-Norge sentralt for Olje- og energidepartementet. Når det gjelder de øvrige forholdene fylkesmennene tar opp, er jeg selvsagt positiv til å diskutere spørsmålene i et felles møte, der også Samferdselsdepartementet er representert. Det er tatt initiativ til et slikt møte, og departementene vil sørge for at møtet med fylkesmennene avholdes så snart det lar seg gjøre.