Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1088 (2014-2015)
Innlevert: 08.06.2015
Sendt: 08.06.2015
Besvart: 12.06.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden sikre at områdereguleringen for Kvithei er i tråd med naturmangfoldloven, og sørge for at nasjonale verneverdier som ulike rødlistearter og kystlynghei ivaretas i det aktuelle området?

Begrunnelse

Kystlynghei er åpne områder langs kysten som er formet av rydding av kratt og skog, beite, lyngbrenning og lyngslått. Kystlynghei er blant våre eldste kulturlandskap og Norge har en vesentlig del av forekomstene som fremdeles finnes i Europa. Vi har også spesielle, nordlige former av lynghei som ikke finnes andre steder. Kystlynghei er i dag en sterkt truet naturtype. Det betyr at det er svært høy risiko for at den forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 åra. 7. mai vedtok Kongen i statsråd at kystlynghei har status som utvalgt naturtype. I Sola kommune pågår nå en områderegulering av Kvithei, som uansett omfang vil gi store negative konsekvenser for naturmiljøet, ikke minst for de femten rødlisteartene i området. Det er foretatt en konsekvensutredning av områderegulering på Kvithei som viser at det ikke bare er kystlynghei som vil være skadelidende, men hele femten rødlistearter i influensområdet og i planområdet. Disse er bustsivaks, dverglin, hubro, kystkall, sanglerke, sporemose, svartblå rødskivesopp, rødkivevokssopp, stær, storsporve, vipe, hettemåke, tornirisk, småsalamander og grannsiv. De tre førstnevnte er klassifisert som sterkt truet, hvorav hubro ikke hekker i området, men er observert. De øvrige artene har status som sårbare eller nær truet. Det foreligger innsigelse fra fylkesmannen på planforslaget.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at dette er en sak som er under behandling lokalt. Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til planen som blant annet er begrunnet i konsekvenser for miljøverdier av nasjonal og vesentlig regional verdi. Det er foreløpig ikke gjennomført mekling i reguleringssaken. Dersom innsigelsen ikke løses vil saken bli oversendt til endelig avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er nasjonal planmyndighet. I så fall vil Klima- og miljødepartementet på vanlig måte bli bedt om å vurdere saken og avgi en uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ettersom det ikke er klart om saken løses lokalt eller om den vil bli oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vil det ikke være riktig av meg å gå inn i saken på nåværende tidspunkt.
På generelt grunnlag vil jeg fremheve at kommunen som planmyndighet skal ivareta hensynet til nasjonale og vesentlige regionale miljøverdier i sin planlegging. Fylkesmennene skal delta i planleggingen, blant annet med god og tilstrekkelig veiledning om viktige miljøverdier. Fylkesmennene har som del av dette et særskilt ansvar for å veilede og bistå kommunene i bruken av naturmangfoldloven. Fylkesmennene skal i saker som berører natur påse at vurderingen og vektleggingen av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av beslutningen, jf. § 7. Videre bør det også synliggjøres hvordan saken påvirker muligheten for å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
Der det er nødvendig for å ivareta miljøverdier av nasjonal og vesentlig regional interesse eller andre interesser av stor samfunnsmessig betydning skal fylkesmannen fremme innsigelse. Det må vurderes konkret i den enkelte saken om innsigelse faktisk er nødvendig, eller om det er tilstrekkelig å gi uttalelse med faglige råd eller anbefalinger.