Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1098 (2014-2015)
Innlevert: 09.06.2015
Sendt: 10.06.2015
Besvart: 18.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at pårørende til rusavhengige beholder retten til å få behandling i Helsedirektoratets nye retningslinjer for hvem som har rett til behandling i rusinstitusjon?

Begrunnelse

Arbeiderpartiet mener vi må ha et familie- og generasjonsperspektiv i pårørendearbeidet mot rus, fordi vi vet at nesten alle pasienter som sliter med avhengighet representerer familier i krise. Rus rammer hele familier. Når et familiemedlem får et rusproblem påvirkes hele familien. Pårørende er ofte preget av traumer og negative opplevelser, og mange av barna som lever med rus tett innpå seg, tar et voksent ansvar for sine foreldre og søsken.
Det skal nå lages nye retningslinjer for hvem som har rett til behandling i rusinstitusjon. I forslag til ny veileder fra Helsedirektoratet, er barn og andre pårørende tatt bort. Dette vil frata dem retten til å søke seg direkte til en rusinstitusjon. Arbeiderpartiet er kritisk til endringer som lager høyere terskler for å oppsøke og få hjelp, og som vanskeliggjør hjelp til pårørende. Det er kommet tungtveiende innspill som tilsier at dette er tilfellet med det foreliggende forslaget.
Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, Gitte Huus, varsler i uttalelse til NRK Telemark 28.mai at det jobbes med en egen veileder for pårørende, og hvordan deres behov kan ivaretas best mulig. Arbeiderpartiet imøteser en slik veileder, men mener det skaper usikkerhet å ta bort en rettighet, før alternativer er på plass.
Arbeiderpartiet mener det er klokt at høringsfristen er utsatt, de sterke innvendingene tatt i betraktning, men etterlyser helseministerens syn på saken.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er glad for at mange er opptatt av pårørende til rusavhengige sin situasjon, slik også representanten Grung gir uttrykk for. Vi vet at mange pårørende til rusavhengige lever i en meget krevende livssituasjon med stor usikkerhet om hva som kan skje med den rusavhengige. Det er derfor viktig at også pårørende blir ivaretatt på en god måte, slik at de kan være eller gjøres i stand til å være den støtten som pasienter med alvorlige lidelser eller tilstander ofte trenger. Så mener jeg det også er svært viktig å være bevisst at pårørende kan være en viktig ressurs. Involvering av pårørende i behandlingen kan i mange tilfeller være avgjørende og en nødvendig del av behandlingen av den rusavhengige, som igjen kan ha en positiv virkning for de pårørende. Flere steder tilbys familiebehandling som mange ganger kan være avgjørende for gode resultater for den enkelte og familien. Gode pårørende kan ha en uvurderlig rolle for eksempel overfor rusavhengige, men kan selv bli alvorlig syke om belastningen blir for stor. I en slik situasjon vil det være viktig og riktig at de får hjelp.
Det er i denne sammenhengen også grunn til å gjøre oppmerksom på at årsaken til at prioriteringsveilederne nå revideres, er lovendringene i pasient- og brukerrettighetsloven som ble vedtatt av et samlet Storting i juni 2013. I proposisjonen er det presisert at inngangsporten til spesialisthelsetjenesten er uendret som følge av lovendringene. Samtidig er det nødvendig å revidere prioriteringsveilederne og oppdatere dem som følge av opphevelsen av skillet mellom rettighetspasienter og ikke-rettighetspasienter. Personer som vurderes til å ha behov for spesialisthelsetjeneste, skal gis en rett og en frist for når denne helsehjelpen senest skal starte, jf. pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-1 b. Denne rettigheten gjelder alle personer, naturligvis også pårørende til rusavhengige.
Helsedirektoratet har et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester. Utarbeidelse av retningslinjer og veiledere er en viktig oppgave Helsedirektoratet har og innebærer et omfattende arbeid med mange deltakere, herunder også pasient- og brukerorganisasjonene. Veiledere sendes vanligvis også på høring for å sikre at alle som vil bli berørt skal få anledning til å uttale seg.
Da jeg ble gjort kjent med at Helsedirektoratets høringsutkast til ny prioriteringsveileder innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige ikke lenger inkluderte den tidligere omtalen av at pårørende kunne bli vurdert for sin rett til å nødvendig helsehjelp, ble Helsedirektoratet kontaktet i sakens anledning.
Departementet ble da også informert om at ikke alle berørte instanser innen rusfeltet hadde mottatt høringsutkastet. På dette grunnlag besluttet Helsedirektoratet selv å utsette høringsfristen fra 31. mai til 14. juni d.å., noe jeg også synes var en klok beslutning.
Jeg er videre gjort kjent med at mange høringsinstanser allerede har gitt uttrykk for sin bekymring over at pårørendeperspektivet er tatt ut av forslag til den nye prioriterings-veilederen for TSB. Helsedirektoratet vil nå følge opp denne høringsrunden og vurdere alle høringsuttalelsene, inkludert uttalelser om pårørendeperspektivet.
Oppmerksomheten om pårørendes situasjon har økt betydelig de senere årene. Jeg er derfor glad for at Helsedirektoratet nå arbeider med en egen veileder for pårørende. Denne veilederen skal etter planen være ferdig i løpet av 2016. Målet med denne veilederen vil være at pårørende i alle aldre får sine rettigheter oppfylt, blir møtt med respekt, får støtte og anerkjennelse. Videre er målet at helse- og omsorgstjenestene samarbeider godt med pårørende, også når sykdom rammer og i alle faser av pasientens sykdom. I tillegg til at voksne pårørende med krevende omsorgsoppgaver og/eller store belastninger tilbys samordnede og integrerte tilbud, med individuelt tilpasset støtte, opplæring, avlastning og veiledning. Så er det også en målsetting at barn, unge og unge voksne som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging.
Som kjent har Regjeringen lovet å legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet. Dette arbeidet er nå i full gang og planen vil bli lagt frem i løpet av inneværende år der også pårørende vil bli omtalt.