Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1118 (2014-2015)
Innlevert: 12.06.2015
Sendt: 12.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av finansminister Siv Jensen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Hvordan vurderer statsråden Kongsvinger som et framtidig kraftsentrum for de offentlige kontrolletatene?

Begrunnelse

Det er for tiden en stor frykt i Kongsvinger om at mange statlige arbeidsplasser vil forsvinne i forbindelse med mange av de omorganiseringene som regjeringen har satt i gang.
Det gjelder bl.a. Tollvesenet, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.
Kongsvinger har en unik mulighet til å bli et kraftsentrum for offentlige kontrolletater. Foreløpig har vi mange statlig etater etablert i byen, noe som igjen kan skape et godt grunnlag for god samhandling og stordriftsfordeler.
Tollvesenet har i 6 år vært samlokalisert med politiet på Kongsvinger. Dette er unikt på landsbasis og gir åpenbare synergieffekter, ikke minst innen kontrollvirksomheten. De er tett på både etterforskning og påtale.
Politihøyskolens avdeling på Sæter er viktig for byen og kan vise til svært gode resultater. Skolen understøtter kontrolletatenes fremtredende tilstedeværelse i byen. En ide kan være å flytte/etablere hele eller deler av fremtidens Tollvesen sin utdanning til samme sted. Mange av etatens fremtidige oppgaver vil være mer rettet mot grensekontroll/vareførsel på grensen.
Den «nye» Skatteetaten bør virkelig ha sin tilstedeværelse i byen og inkludere Skatteetatens nåværende tjenestemenn og tollvesenets tjenestemenn. Dette kan bli et ressurssterkt kontor som kan utføre definerte oppgaver for Skatt Øst eller - nasjonale oppgaver.
Det er flere oppgaver som er tillagt Tollvesenet og som kan vurderes som et bidrag til fagkompetanse på det nye og større skattekontoret i byen: Det kan være:
Nasjonale eller regionale oppgaver knyttet til engangsavgift på motorvogn. I Kongsvinger er det allerede i dag god kompetanse innenfor denne avgiften.
Eksportkontroll av strategiske varer - organisert kriminalitet/ eksportkontroll generelt, kompetanseenhet for hele landet. Denne kompetansen finnes allerede ved Tollkontoret i Kongsvinger ift kontaktperson mot UD/ PST mtp eksport av forsvarsmateriell og såkalte «dual use» varer. Kontoret har også lang erfaring i kontroll av eksportbedrifter som ikke respekterer deklarasjonsplikten.
På Kongsvinger har man lang erfaring og man er tett på grensen (fysisk eksportkontroll av vareførsel ut av landet er en viktig del av arbeidet med å avdekke fiktiv eksport). En spesialisert enhet vil kunne gjøre noe med denne type organisert kriminalitet som mange har snakket om. Det vil da også være lurt å legge utstedelse av ID-kort til enheten. Skatt Øst sitt kontor på Kongsvinger har i dag et godt samarbeid med Grensetjenesten som bør videreutvikles.
Kongsvinger har 24 t kameraovervåkninger av flere grenseoverganger. Dette er noe som enkelt kan utvides til å håndtere fylkene Hedmark, Akershus og Østfold. Da vil da også være naturlig at en her har en flåtestyring og utrykning, herunder samhandling med politiet. En snakker da om innsmugling, men også overvåkning med tanke på nasjonal sikkerhet. Kongsvinger har mange muligheter. Det er lave husleier. Det ligger kun 10 mil fra hovedstaden. Der finnes f.eks. sentrale tomter til å bygge et Statens hus, der flere etater kan samlokaliseres for å underlette god samhandling.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Målet er at fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter skal få en naturlig samling i Skatteetaten. Samtidig skal den nye tolletaten styrkes og rendyrkes til grensekontroll og vareførsel for å møte fremtidige utfordringer på grensen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.
Jeg merker meg at stortingsrepresentanten Sønsterud viser til at på Kongsvinger er Toll- og avgiftsetaten samlokalisert med politiet, og at dette gir synergieffekter. Jeg er enig i at det er en fordel med geografisk nærhet mellomstatlige enheter når det gir grunnlag for god samhandling og stordriftsfordeler mellom disse.
Regjeringen er opptatt av å opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplasser, og ønsker å skape attraktive og gode arbeidsplasser mange steder i landet. Staten skal bidra til å bygge kompetanse og bruke verdifull kunnskap i hele landet.
Toll- og avgiftsetaten har 36 og Skatteetaten 27 tilsatte på sine etatskontorer på Kongsvinger. Begge etatene er som nevnt inne i en større omorganisering, og det pågår flere prosesser i begge etater som ikke er ferdigstilt, herunder Skatteetatens kontorstrukturprosjekt og oppfølgingen av Toll- og avgiftsetatens anbefalinger om hvordan etatens grensekontroll kan styrkes.
Styrking av Toll- og avgiftsetatens grensekontroll er ett av målene i regjeringens arbeid med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Med Magnor som i 2014 var Norges tredje mest trafikkerte grenseovergang, samt Østby og flere ubemannede grenseoverganger i nærområdet, vil Kongsvingerområdet være et viktig tjenestested for den nye «tolletaten» også i fremtiden. En styrking av grensekontrollen innebærer at etaten vil ha et vesentlig aktivitetsnivå og nærvær ved grensen i Hedmark.