Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1119 (2014-2015)
Innlevert: 12.06.2015
Sendt: 12.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mener statsråden at Statens vegvesens forslag til reguleringsplan for "ny jord" i Ski og Ås kommuner i forbindelse med E18 utbyggingen er i tråd med meglingsprotokollen fra fylkesmannen, og er det i tråd med regjeringens nylig fremlagte jordvernstrategi?

Begrunnelse

I forbindelse med Statens Vegvesens forslag til kommunedelplan for valg av trasé for ny E18 mellom Retvedt i Ski kommune til Vinterbro i Ås kommune i 2012, fremmet fylkesmannen innsigelse til traseene med begrunnelse «alternativer med meget stor/stor negativ konsekvens for jordbruksområder av nasjonal og regional verdi for matproduksjon og kulturlandskap», med bakgrunn i at traseene som ble valgt var blant de som tok mest dyrka mark av alle alternativene. I mekling med fylkesmannen i Oslo/Akershus 10.12.2012 foreslo Vegvesenet følgende:

"For å imøtekomme jordverninteressene er det tatt inn en ny planbestemmelse: "Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsarbeidet". Dette innebærer at totalt areal av dyrket og dyrkbar mark i Ski og Ås kommuner ikke skal reduseres, men erstattes i forbindelse med utbygging av ny E18. Vegvesenet vil også tilrettelegge for maksimal jordbruksdrift langs hele ny E18".

Fylkesmannen konkluderte da på bakgrunn av dette:

"Under forutsetning av at partene aksepterer vedlagte notat fra Statens vegvesen datert 09.10.2012, vil Fylkesmannens landbruksavdeling frafalle sin innsigelse til det trasealternativet som Ski kommune har gått inn for. Dette innebærer også igangsetting av pilotprosjekt for å etablere nye dyrkingsareal ved hjelp av undergrunnsjord og matjord fra vegtraseen som Statens vegvesen skal bekoste".

Notatet fra Statens vegvesen av 09.10.2012 sier også:

"Kartlegging av områder som vil være aktuelle for å klargjøre til dyrka mark vil være en del av reguleringsplanfasen. Det vil være svært viktig å finne områder som defineres som impediment og ikke dyrkbare områder, da dette er områder som defineres som reserve."

I forslaget til reguleringsplan, som behandles av kommunestyrene i Ås i juni og i Ski i september, sier derimot Vegvesenet at:

"Statens vegvesen anser at det er planbestemmelsen fra kommunedelplanen, og ikke meklingsprotokollen, som vi skal oppfylle (...). (...) Vi kommer ikke til å erstatte både dyrka mark og dyrkbar mark som beslaglegges av ny E18, kun dyrka mark."

Videre at:

"Vi anser det som umulig å imøtekomme kravet om å kun finne erstatningsareal på impediment uten at det går på bekostning av andre viktige samfunnshensyn. Statens vegvesen kommer ikke til å erstatte 100 % av dyrkbar mark som ny E18 beslaglegger, da dette ikke er et krav i planbestemmelsen fra kommunedelplanen."

I endelig forslag til reguleringsplan, foreslår Statens vegvesen nydyrking av 230 dekar, mens områdene som vil bli nedbygget av ny E18 er rundt 410 dekar. Statens vegvesen mener at resterende vil kunne bli dekket opp av at massedeponier etter utbyggingen vil kunne bli istandsatt til jordbruk. Det ble meldt inn rundt 1 000 dekar som mulig nydyrkingsareal både fra berørte og andre grunneiere i Ås og Ski.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det vil ikke være riktig av meg som ansvarlig statsråd for en eventuell innsigelsessak etter plan- og bygningsloven å svare direkte på spørsmålene som stilles, så lenge reguleringsplanene for E18 gjennom Ski og Ås kommuner ikke er sluttbehandlet. Forslaget til reguleringsplan for «ny jord» er kun et delprosjekt i det pågående reguleringsplanarbeidet for ny E18-trasé.
Kommunedelplan for ny E18 fra Akershus grense til Vinterbro ble vedtatt i 2012. Den vedtatte traséen for ny E18 medfører at dyrka mark vil bygges ned. Ivaretakelse av jordressursene er en viktig samfunnsoppgave som er lovfestet gjennom plan- og bygningslovens § 3. Grunnet hensynet til blant annet jordvern fremmet Fylkesmannen i Oslo og Akershus innsigelse til kommunedelplanen. For å imøtekomme innsigelsen tok Statens vegvesen inn en ny planbestemmelse i kommunedelplanen.
Med denne bestemmelsen forpliktet Statens vegvesen seg til å erstatte dyrka jord som ble beslaglagt av ny E18 og vurdere tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser. Videre forpliktet kommunedelplanen samfunnet å bære kostnaden ved å erstatte den beslaglagte dyrka marka og iverksette eventuelle avbøtende tiltak.
«Ny jord»-prosjektet er en del av prosessen for å oppfylle planbestemmelsen i kommunedel-planen, og hensikten med reguleringsplanen er å sikre areal som er egnet som ny dyrknings-jord. «Ny jord»-arealene vil sammen med massedeponier og eventuelt andre avbøtende tiltak som jordforbedringsarealer, utgjøre erstatningen for den dyrka marka som går tapt som følge av utbyggingen av ny E18. Reguleringsplanen for E18 inkludert deponier og avbøtende tiltak forventes først sluttbehandlet i kommunene sommeren 2016. Først når denne planen foreligger vil vi ha det endelige bildet i forhold til arealregnskapet for dyrka og dyrkbar mark i Ski og Ås kommuner.
Kommunene gir i sine saksframlegg uttrykk for at det har vært en god planprosess der de har hatt full anledning til å påvirke planforslaget og der den gjensidige kommunikasjonen har bidratt til et vesentlig forbedret planforslag. De stiller seg også bak Statens vegvesens og fylkesmannens vurdering av at det er planbestemmelsen som er juridisk bindende og som skal oppfylles. I saksframleggene fastslår kommunene at meklingsprotokollen ikke er et juridisk bindende dokument, og at det derfor ikke kan stilles krav om at meklingsprotokollen skal overholdes bokstavrett.
Ut fra kommunenes saksframlegg og fylkesmannens uttalelse regner jeg med at partene vil følge opp planbestemmelsen, meglingsprotokollen og regjeringens jordvernstrategi i det videre planarbeidet for E18 Retvet - Vinterbro. Innsigelsesinstituttet er her en sikkerhetsventil i forhold til en forpliktende oppfølging.
Jeg vil for øvrig også bemerke at det ikke tidligere er gjennomført jordflytting i denne størrelsesorden i Norge. «Ny jord» prosjektet er slik sett et pilot-/forskningsprosjekt som kan være relevant for fremtidige samferdselsprosjekter og utbyggingsprosjekter. Statens vegvesen bruker derfor store ressurser for å kunne dokumentere prosessen og resultatet av prosjektet.