Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1141 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 22.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til bl.a. oppslag i Vårt Land 15. juni i år, hvor bruken av "nattdress" på beboere på sykehjem tas opp. Denne pyjamasen lukkes bak, slik at beboerne ikke kan ta den av. Berit Daae Hustad, som er leder i rådet for sykepleieetikk sier hun over flere år mottar bekymrede meldinger fra sykepleiere på bruk av "nattdress". Hun sier videre at hennes inntrykk er at dette benyttes også uten tvangstiltak.
Hvordan kan statsråden følge dette opp slik at denne type tvangstiltak fases ut av vår eldreomsorg?

Begrunnelse

Viser for øvrig til fyldig omtale av saken og argumentasjon fra fagmiljøet i bl.a. Vårt Land 15. juni.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På samme måte som representanten Freddy de Ruiter reagerte jeg på dette oppslaget i Vårt Land. Dersom en slik nattdress settes på beboeren mot dennes vilje bare for å slippe nattarbeid, oppfatter jeg det som uakseptabelt. Det å iverksette tiltak mot pasientens vilje er tvang, og dette skal bare skje som siste utvei.
Det følger av helsetilsynsloven at det er fylkesmennene som tilsynsmyndighet, og Statens helsetilsyn som overordnet tilsynsmyndighet, som fortløpende skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og sikre at tjenestene som ytes er forsvarlige og i samsvar med god praksis. Min oppgave som helse- og omsorgsminister er å legge forholdene til rette for at helse- og omsorgstjenesten kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte, og uten unødvendig bruk av tvang.
Et sentralt tiltak for å redusere unødvendig tvangsbruk er å sikre at helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig tilgang på god kompetanse. Dette er også bakgrunnen for den varslede handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenestene, Kompetanseløft 2020. Gjennom aktiv rekruttering, tilstrekkelig utdanningskapasitet og opplæring av ansatte uten fagutdanning, kan andelen ansatte uten fagutdanning reduseres. Regjeringen har allerede styrket satsingen på kompetanseheving til ansatte uten formell helse- og sosialfaglig utdanning gjennom å øke tilskuddet til grunn,- videre,- og etterutdanning. Som varslet i budsjettproposisjonen for 2015 er Kompetanseløft 2020 planlagt lagt frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.