Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1142 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Undertegnede har fått en henvendelse fra en person som er skilt, har delt omsorg og 50/50 samvær med barna. Eks-kona har nå en mann som soner under elektronisk kontroll boende hjemme hos seg. Vedkommende som har meldt fra om dette er overrasket over at han, som far til to felles barn, ikke er informert om at en domfelt person skal bo sammen med hans barn.
Hva er regelverket knyttet til om man kan sone med EK og bo med barn, og mener statsråden at dagens regelverk er godt nok?

Begrunnelse

Vedkommende som har meldt fra om denne saken mener også at det burde foreligge samtykke fra han, før en person skal gjennomføre soning sammen med hans barn. Hos kriminalomsorgen får han stor sympati, men de sier at en person over 18 år selv kan velge å ta inn domfelte til hjemmesoning. Og at han ikke er informert pga. taushetsplikt. Spørsmålet er da om det er noe i regelverket som gir far noen rettigheter når det gjelder informasjon og samtykke.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har innhentet uttalelse fra Kriminalomsorgsdirektoratet for å besvare dette spørsmålet. De uttaler blant annet følgende:

«Før domfelte innvilges elektronisk kontroll foretar kriminalomsorgen en nøye vurdering av forholdene i den enkelte saken. Vurderingen omfatter både en individuell vurdering av domfeltes evne til å gjennomføre straffen på denne måten, om forholdene i hjemmet gjør straffegjennomføringen forsvarlig, herunder om det bor barn i boligen og en juridisk vurdering av om vilkårene er oppfylt.
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll skal ikke innvilges dersom det vil være utilrådelig eller antas å ville ha negativ effekt på barn i husstanden. Hensynet til barna i husstanden vurderes både før og underveis i straffegjennomføringen. Om det bor barn i boligen og domfeltes relasjon til barna er obligatoriske spørsmål i saksforberedelsen som må vurderes og tas stilling til. ”Barnets beste” er et tungtveiende hensyn. Dersom kriminalomsorgen blir kjent med forhold som gir grunn til bekymring for at det skjer alvorlig omsorgssvikt, meldes dette til barneverntjenesten, i tråd med vanlig praksis, jf. barnevernloven § 6-4 annet ledd.
Dersom søknad om elektronisk kontroll innvilges, er dette etter at kriminalomsorgen har vurdert dette som forsvarlig, også overfor samboende barn. Kriminalomsorgen kan på grunn av taushetsplikt imidlertid ikke informere personer utenfor husstanden om domfellelsen og straffegjennomføringen. Det følger imidlertid av retningslinjene at ”Domfelte som bor sammen med barn, men som ikke bor sammen med barnets andre forelder, skal oppfordres til å informere vedkommende om at domfelte skal gjennomføre straff med elektronisk kontroll i barnets hjem.” I disse tilfellene vil kriminalomsorgen generelt anbefale domfelte å være åpen om straffegjennomføringen overfor den andre forelderen.
Regelverket for elektronisk kontroll er utarbeidet etter innspill fra blant annet Barneombudet, Barne- og likestillingsdepartementet og Datatilsynet, for å sikre ivaretakelse av domfeltes barn og pårørende».