Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1158 (2014-2015)
Innlevert: 17.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 03.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil samferdselsministeren sørge for å rydde opp i uenigheten mellom Avinor og Forsvaret, og sikre finansiering av drift og vedlikehold av rullebanen på Banak lufthavn slik at den kan beholde sin nåværende lengde?

Begrunnelse

Avinor og Forsvaret er begge brukere av Banak lufthavn. De to aktørene er uenige om finansiering av drift og vedlikehold av rullebanen, noe som ifølge Altaposten 160615 har ført til trusler fra Avinors side om å kutte lengden på rullebanen, slik at kun Widerøes fly kan lande. Dette er lite ønskelig av åpenbare årsaker, blant de negative konsekvensene dette vil ha for reiselivsnæringa. Porsanger kommune og Finnmark fylkeskommune forventer en avklaring fra regjeringas side.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ifølge Avinor er det ikke tatt noen avgjørelse om Lakselv lufthavn, Banaks fremtidige rolle og bruk. Avinor har påbegynt en analyse av lufthavna, der bl.a. potensialet for regionale/næringsmessige ringvirkninger og Forsvarets behov skal vurderes. Analysen skal også vurdere tiltak som vil bidra til effektivisering av lufthavnas driftskonsept og infrastruktur. Avinor oppgir å ha løpende og god dialog med Porsanger kommune og har gjennomført et forberedende møte med kommunen. Tidlig på høsten vil det bli avholdt et møte med kommunen der opplegg og fremdrift for arbeidet vil bli bestemt. Avinor vil også involvere Forsvaret og andre interessenter i prosessen. Departementet har ikke mottatt noen henvendelser fra Porsanger kommune eller Finnmark Fylkeskommune i denne saken, slik representanten Pedersen antyder.
La meg samtidig minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap, og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere investeringene til selskapet innenfor gjeldende finansielle rammevilkår. For lokale og regionale lufthavner prioriterer selskapet investeringer for å holde lufthavnnettet på et tilfredsstillende og differensiert tjenestenivå (kostnadseffektiv drift). Stortinget sluttet seg til dette ved behandlingen av siste eiermelding, Meld. St. 38 (2012-2013) Verksemda til Avinor AS, jf. Innst. 492 S (2012-2013), som forøvrig ble framlagt under regjeringen Stoltenberg II.