Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1159 (2014-2015)
Innlevert: 17.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvilken effekt har tiltakene og innstrammingene som ble innført i 2013 hatt for au pair-ordningen og hva er status for oppfølgingen av innstrammingene i au pair-ordningen som ble innført i 2013?

Begrunnelse

Siden Norge ratifiserte Europarådets avtale om au pair i 1972, har mye endret seg hva angår kjønnsroller, likestilling og regulering av blant annet migrasjon og arbeidsinnvandring. Vi viser til de siste dagers medieoppslag vedrørende bruk og misbruk av au pair-ordningen. I utgangspunktet er det en ordning for kulturutveksling og for at unge voksne skal kunne lære annet språk og kultur mot at de skal kunne bidra med lettere husarbeid/barnepass. Nå ser vi at det kommer flere eksempler på at ordningen med au pair blir brukt som en metode for å få billig arbeidskraft og hjelp som strider mot hva au pair-ordningen er ment å fungere som.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I de senere år er det gjennomført en rekke tiltak for å hindre misbruk og styrke kulturutvekslingsaspektet ved aupairordningen. Tiltakene kom på plass blant annet som følge av at Justis- og beredskapsdepartementet i 2011 foretok en evaluering av ordningen. Ett av tiltakene var å innføre en karanteneordning for vertsfamilier som misbruker aupairordningen ved grove eller gjentatte brudd på vilkårene for au pair, og for vertsfamilier med et medlem som er ilagt straff for forhold begått mot en au pair. Lovbestemmelsen (utlendingsloven § 27 b) trådte i kraft 1. juli 2013.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har hittil ilagt fem vertsfamilier (ti vertsforeldre) karantenetid etter bestemmelsen. For tiden vurderer UDI karantene i ca. 20 saker. UDI har etter innføringen av utlendingsloven § 27 b vært særlig oppmerksom på at formålet med aupairordningen skal være oppfylt, og deres tilbakemelding til Justis- og beredskapsdepartementet er at bestemmelsen har hatt en viss effekt. Bestemmelsen er imidlertid relativt ny, og jeg mener det er for tidlig å konkludere med hensyn til om den fungerer etter sin hensikt eller ikke.
Av andre tiltak som har blitt innført for å hindre misbruk og/eller styrke kulturutvekslingen for au pairer, vil jeg nevne tilrettelegging for raskere overgang mellom tillatelser, styrket informasjonsarbeid, at vertsfamilien skal dekke au pairens hjemreise, justert beløp for lommepenger og språkkurs (minimumssatsen for lommepenger justeres årlig av UDI), tilrettelegging for bedre etterlevelse av skattereglene og begrensning av personkretsen som kan bli au pair. Videre har UDI revidert sin standardkontrakt, slik at kontrakten nå er enklere både for au pairer og vertsfamilier å fylle ut.
Som det fremgår av regjeringsplattformen, ønsker Regjeringen Solberg å fortsette arbeidet mot sosial dumping. Vi må sikre at aupairordningen brukes for kulturutveksling og forhindre misbruk. Jeg vil derfor følge nøye med på om de iverksatte tiltakene fungerer etter sin hensikt, slik at det kan gjøres justeringer dersom noe skulle tilsi det.