Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1181 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 24.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva er Statsrådens visjoner for LHBT-arbeidet, og vil statsråden følge opp Stoltenbergregjeringens aktive LHBT-politikk og handlingsplaner ved å legge frem en ny handlingsplan for LHBT?

Begrunnelse

Under Stoltenbergregjeringen 2005-2013 satset man på aktiv politikk for LHBT-personers rettigheter og levekår, og fullførte således den juridiske likestillingen med felles ekteskapslov. Arbeidet er likevel på ingen måte fullført. Vi vet at LHBT-personer opplever utfordringer og diskriminering på en rekke områder. Det er nødvendig å følge opp Stoltenbergregjeringens aktive innsats for LHBT med blant annet økonomisk støtte av LHBT-organisasjonene, styrking av LHBT-senteret, samt revisjon av handlingsplanene med nye kraftfulle tiltak på ulike politikkområder, rettet mot LHBT-personer.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen har i sin politiske plattform et mål om å «sikre LHBT-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering». For å følge opp dette har regjeringen besluttet å utarbeide en ny, tverrsektoriell handlingsplan, for perioden 2016 – 2019. Handlingsplanen vil ha følgende tre innsatsområder:

-Trygge nærmiljøer og offentlige rom
-Likeverdige offentlige tjenester, herunder helse-, utdanning og justis
-Bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper

Det legges, i tillegg til de nevnte innsatsområdene, opp til at Norges betydningsfulle internasjonale innsats for lhbt-personers rettigheter, samt myndighetenes gode samarbeid med lhbt-organisasjonene blir videreført.
Berørte sektormyndigheter vil bli involvert i arbeidet med å utvikle planen og BLD har allerede mottatt en rekke gode innspill fra de nasjonale lhbt-organisasjonene om hva planen bør inneholde.
Arbeidet med å utforme planen starter opp i disse dager og utformingen av mer konkrete tiltak vil være en sentral del av utviklingen av planen.