Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1197 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Besvart: 30.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Fafo-rapporten om romfolk som lever på gata i Oslo, viser at romfolk har opplevd at politiet har konfiskert eiendeler uten å gi kvittering og at de opplever liten beskyttelse fra politiet. Per Fugelli uttrykte i VG bekymring for det han mener er politiets manglende folkeskikk i møte med syke narkomane.
Hvordan har statsråden fulgt opp bekymringsmeldingen fra Per Fugelli om trakassering av narkomane, og hvordan vil han følge opp konfiskering uten kvittering og manglende beskyttelse av romfolk?

Begrunnelse

Per Fugelli pekte på at i møtene mellom politi og syke narkomane, så opptrådte politiet med manglende folkeskikk i en kronikk i VG i januar i år. Han mente dette var en form for trakassering av syke folk.
I FAFO-rapporten "Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København" oppgir enkelte at politiet konfiskerer eiendeler uten at det utstedes kvittering, 50 % av de spurte i Oslo at de er bedt om å fjerne seg fra offentlige plasser selv om de ikke tigger, 30 % oppgir å ha blitt spyttet på, og rundt 55 % har opplevd verbal trakassering. Totalt oppgir 32 % av romfolket i Oslo at de har vært utsatt for fysisk vold. I en demokratisk rettsstat skal loven være lik for alle og alle skal ha krav på samme beskyttelse. I arbeidet med politireformen var Arbeiderpartiet opptatt av å få inn mer om kultur og holdninger. De beskrevne situasjonene kan tyde på at det ikke er tilstrekkelig bevissthet rundt hvilken oppførsel som skal gjelde i møte med sårbare grupper, eller at det ikke er gitt tydelig ledelsessignaler om hvordan man skal oppføre seg og hva man har rett til å gjøre. Slik atferd som beskrevet er avvik fra den gode politistandarden vi generelt har i norsk politi. Det er derfor viktig at slike avvik blir tatt fatt i og håndtert på en riktig måte.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Oslo politidistrikt ga følgende svarinnlegg på Per Fugellis artikkel i VG i januar i år:
«Oslo politidistrikt kjenner seg ikke igjen i professor Per Fugellis generelle kritikk av hvordan våre ansatte angivelig behandler Oslos rusmisbrukere. Han beskriver heller ingen konkrete hendelser eller episoder, og vi kan derfor ikke ettergå disse nærmere.
Vi mener like fullt at Fugelli tar opp et svært viktig tema i sitt innlegg – nemlig hvilke forhold de tyngste rusmisbrukerne lever under på gata i landets hovedstad. Politiet er ute i de samme bygatene døgnet rundt, og ser nøden på nært hold. Dette har opptatt politiet i mange år, og jeg kan forsikre Fugelli om at oslopolitiet deler hans oppfatning av at disse menneskene ikke får den hjelpen de trenger.
Per Fugelli omtaler våre mannskaper som «politimenn med barske brystkasser, steinansikter og pistol i beltet». De samme politifolkene kjenner imidlertid både fornavn, foreldres navn, søskens navn og livshistoriene til mange av våre tyngste misbrukere. Nettopp derfor deler vi på mange måter Fugellis fortvilelse.
Dette er bakgrunnen for at Oslopolitiet i flere år har tatt til orde for at tunge rusmisbrukere trenger hjelp og oppfølging – men dette må komme fra andre etater enn politiet. En slik hjelp er i våre øyne først og fremst et helsepolitisk anliggende, og bør diskuteres på et politisk nivå.
Det er imidlertid verdt å bemerke at i det konkrete området i Oslo sentrum som Fugelli omtaler, foregår det også annen kriminalitet og ordensproblemer enn utelukkende narkotikaomsetning. Dette er grunnen til at politiet er svært synlig til stede her. Vårt mål er å gjøre området trygt for alle – også rusmisbrukerne.
Vi vil minne Per Fugelli og andre om at Oslo politidistrikt har en klageordning hvis man ser eller opplever konkrete episoder man mener er kritikkverdig fra politiets side. Vi bruker mye tid på å følge opp klager for å kunne bli stadig bedre i våre mange møter med publikum.
Oslo politidistrikt kan forsikre Fugelli om at vi deler mange av hans betraktninger rundt rusmisbrukernes vanskelige situasjon. Vi mener – som vi har sagt i mange år – at denne debatten primært hører hjemme på den helsepolitiske arenaen, fremfor et politioperativt nivå.»
Oslo politidistrikt inviterte dessuten professor Fugelli til et møte om saken.
Jeg har ikke sett behov for noen ytterligere oppfølgning etter avisinnlegget. Politiets krevende rolle i møte med utsatte grupper er sentralt i opplæringen av politistudenter. Narkomane bedriver også kriminalitet og det må politiet slå ned på. I noen tilfeller må politiet handle raskt og resolutt for å sikre bevisene for en straffbar handling.
Fafo-rapporten om rumenske migranter i de skandinaviske hovedsteder er et nyttig bidrag til vår kunnskap om personer som tigger i Oslo. Opplysningene i rapporten må sammenholdes med opplysninger fra andre kilder, blant annet fra politiet.
Oslo politidistrikt opplyser at politiet ikke tar ting fra rumenske borgere med mindre det gjelder mistanke om straffbare handlinger. I slike tilfeller opprettes det sak og beslagsrapport skrives. Det er i følge Oslo politidistrikt ikke sjelden at politiet finner stjålet gods hos rumenske borgere på gata i Oslo, også mobiltelefoner. Da opprettes sak som for alle andre borgere i Oslo. I de tilfeller der Rusken rydder etter teltleire og andre samlingssteder, får personene beskjed om å ta med seg de gjenstandene de eier. Det de ikke tar med seg, kjøres til søppelplasser av Rusken.
Politiet setter krav til notoritet gjennom loggføring. Derved sikres relevant informasjon ved eventuelle klager på politiets oppførsel. Dette er godt kjent ute blant både narkomane og andre, og har medført at det er få klager på politiets oppførsel.
Bostedsløse og arbeidsløse personer på gata i Oslo lever utsatte liv, uansett nasjonalitet. Mange kvier seg av ulike grunner for å kontakte politiet dersom de utsettes for vold eller andre straffbare handlinger. Det er viktig at hjelpeorganisasjoner gjør utenlandske bostedsløse personer kjent med at politiet i Norge behandler alle anmeldelser likt. Det er i den forbindelse positivt å notere at Fafo rapporten viser at det er prosentvis flere rumenske bostedsløse i Oslo som har anmeldt forhold til politiet enn i de to andre hovedstedene.