Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1201 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Besvart: 01.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Viser til oppslag i Aftenposten 20. juni 2015 om "Daniel-saka" og Helsetilsynets sin konklusjon i saka. Helsetilsynet har ikkje gått inn i opplysningar om opplevd "press" på assistentlegen og andre, og Helsetilsynet grunngir det med at det faller utanfor deira mandat fordi det er ein del av det psykososiale arbeidsmiljøet.
Meiner statsråden at Helsetilsynet si tolking av mandatet er rett, vil i tilfelle statsråden bidra til å klargjere eller endre mandatet?

Begrunnelse

Helsetilsynet sin konklusjon i "Daniel-saka" var at Daniel fekk "forsvarleg behandling", men sjukehuset får kritikk for to brot på spesialisthelsetenestelova. Men presset som assistentlegen og andre opplevde blei ikkje følgt opp, sjølv om Helsetilsynet legg til grunn at det har skjedd. Direktør av Helsetilsynet meiner dette fell utanfor deira mandat. Det er viktig å få avklart om Helsetilsynet si tolking av sitt mandat er rett. Fleire fagfolk reagerer på Helsetilsynet si tolking, og er uforståande til at dette området ikkje er vurdert i tilsynsrapporten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Statens helsetilsyn har som oppgåve å vurdera om helse- og omsorgstenestene er forsvarlege og i tråd med helselovgivinga.
I tilsynet si vurdering av om tenestene er forsvarlege, skal alle relevante forhold som har betydning for å sikre gode og trygge tenester til befolkninga takast med. Dette gjeld òg forhold knytta til arbeidsmiljøet som kan ha verka inn på pasientsikkerheita. Slike forhold er òg, etter Helsetilsynet si oppfatning, omfatta av deira mandat når slike forhold kan ha betydning for forsvarleg tenesteyting og pasientsikkerheit. Eg viser til Aftenposten 24. juni 2015. Direktøren i Helsetilsynet skriv mellom anna dette om saka:

"Helsetilsynet har som tilsynsmyndighet et vidt mandat som innebærer at vi også skal vurdere arbeidsmiljørelaterte forhold, så langt dette er nødvendig for å vurdere om virksomheten yter forsvarlig helsehjelp. I Daniel-saken har vi også undersøkt og vurdert denne siden av den alvorlige hendelsen slik det fremgår i den foreløpige rapporten, selv om Aftenposten hevder det motsatte."

Regjeringa har sett ned eit utval, "Arianson-utvalget," som skal vurdera korleis alvorlege hendingar og mistanke om lovbrot i helse- og omsorgstenesta bør bli følgt opp av samfunnet. Eitt tema er Helsetilsynet si rolle. Utvalet skal leggje fram ei Norsk offentleg utreiing (NOU) innan 1. november 2015.