Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1203 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Besvart: 30.06.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): På hvilken måte har statsråden gitt garantier slik at Lillehammer museum kan starte opp arbeidet med å oppgradere OL-museet slik at det kan stå ferdig til åpningen av ungdoms - OL?

Begrunnelse

I et oppslag i avisen GD den 24. april opplyste statsråden at det vil bli bevilget midler til å flytte og oppgradere OL - museet på Lillehammer.
I et brev fra departementet datert 4. mai, sier departementet at søknaden vil bli behandlet på vanlig måte i forbindelse med statsbudsjettet for 2016,samt at det er åpenbart at dette prosjektet vil kunne være et viktig kulturbidrag til det forestående Ungdoms OL i 2016 og at tiltaket derfor vil bli vurdert i lys av dette.
Ungdoms OL skal som kjent gjennomføres i midten av februar 2016, og en bevilgning som formelt sett først er ferdigbehandlet i Stortinget i desember i 2015 vil gjøre det svært krevende å ferdigstille prosjektet før februar 2016. De formuleringer som er gitt i brevet av 4. mai gir på ingen måte noen garanti for framtidige bevilgninger. I revidert nasjonalbudsjett foreslo Arbeiderpartiet en oppstartsbevilgning på 5 Mill kroner. Dette ble nedstemt i Stortinget.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Norges Olympiske Museum er ei avdeling av Lillehammer museum. Museet har hittil vært plassert i idrettsanlegget Håkons Hall, der det ble åpnet i 1997. Slik Lillehammer museum vurderer situasjonen, framstår imidlertid OL-museet nå som slitt, lite synlig og med lave besøkstall. På denne bakgrunn besluttet styret for Lillehammer museum 25. september 2014 å flytte OL-museet til institusjonens hovedbygning på Maihaugen. Gjennom et slikt grep ville man både legge til rette for å nå et langt større publikum, og samtidig oppnå mer rasjonell museumsdrift. I ei pressemelding i samband med styrevedtaket skrev museet at:

"Planene for et nytt OL-museum legger opp til en interaktiv utstilling med engasjerende multimedia-innhold. Det er også planlagt en olympisk lekelab der publikum skal få kjenne hvordan det føles å gjøre ulike OL-øvelser. Museet skal også fortelle de gode historiene fra OL i Oslo i 1952 og OL på Lillehammer i 1994. …. Lokalisering til Maihaugen vil også bidra til å nå det kortsiktige målet med å skape en god attraksjon til Ungdoms-OL i 2016."

I budsjettsøknaden fra Lillehammer museum for 2016, som Kulturdepartementet mottok per 1. mars 2015, er det søkt om et investeringstilskudd på 15 mill. kroner for å gjennomføre flyttinga og utviklinga av det nye OL-museet. Mer detaljert infomasjon om prosjektet ble oversendt 11. mars 2015. På dette grunnlaget innhentet Kulturdepartementet ei museumsfaglig vurdering fra museumsenheten i Norsk kulturråd. I uttalelsen fra Kulturrådet, som departementet mottok 16. april 2015, ble det gitt ei gjennomgående positiv vurdering av planene:

"Beslutningen i september 2014 om å flytte OL-museet til Maihaugens lokaler mener vi er et godt grep. Dette vil kunne gi en bedre synlighet og høyere besøkstall."

På dette grunnlaget sendte Kulturdepartementet 4. mai 2015 brev til Lillehammer museum, slik spørsmålsstilleren refererer. Departementet har ikke anledning til å gi bindende garantier uten Stortingets samtykke, og saken blir følgelig håndtert på ordinær måte i budsjettsammenheng.
Lillehammer museum er imidlertid en i norsk sammenheng stor museumsinstitusjon med handlingsrom for å foreta prioriteringer og for å framskaffe finansiering gjennom låneopptak. I brev 12. mai 2015 bad museet om tillatelse til å oppta et rammelån på inntil 15 mill. kroner for å sikre framdriften av arbeidet med OL-museet, og departementet uttalte i brev 27. mai 2015 at man ikke hadde merknader til dette.
Det arbeides for fullt med prosjektet med det klare siktemål å kunne åpne det nye OL-museet i forbindelse med Ungdoms-OL i 2016.