Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1204 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvilke prinsipper legges til grunn når det er flere aktuelle tariffavtaler som er relevante i et anbud i samferdselssektoren og er prinsippene i tråd med ILO-konvensjonene?

Begrunnelse

På flere områder er det allmengjort tariffavtaler, og da stilles det krav om at disse legges til grunn ved utlysning av anbudskontrakter. Anleggsbransjen omfattes av flere typer tariffavtaler, og et er allmengjort tariffavtaler innenfor bygg, mens en tariffavtale innenfor anlegg er oversendt nemnda for allmenngjøring. ILO-konvensjoner regulerer også hvordan forskjellige tariffavtaler skal brukes i forbindelse med offentlig anbud.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter over 1 mill. kr, ekskl. merverdiavgift, skal Samferdselsdepartementets etater som andre statlige myndigheter følge forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. ILO-konvensjon nr. 94 er ratifisert i Norge gjennom Lov om offentlige anskaffelser og denne forskriften.
I henhold til § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal oppdragsgiver på områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale stille krav om at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Oppdragsgiver skal i kontrakten kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som er nevnt i § 5, er oppfylt.
Av Samferdselsdepartementets underliggende etater er Statens vegvesen og Jernbaneverket de største oppdragsgiverne for bygge- og anleggsarbeider. Statens vegvesen har fastsatt kontraktsbestemmelser som er i samsvar med Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og som er innarbeidet i alle kontraktstyper i etatens entreprisedrift. Vegvesenets kontraktskrav er harmonisert med Jernbaneverkets krav. De to etatene har også rutiner for kontroll og sanksjonsbestemmelser ved brudd på kravene,
Statens vegvesen har vurdert å stille konkrete krav til hvilken tariffavtale som skal legges til grunn ved kontraktsarbeid for etaten, men har kommet til at det ikke bør gjøres med mindre det er entydig hvilken tariffavtale som skal legges til grunn. Dersom det etter kontraktsinngåelse er tvil om hvilken tariffavtale som skal legges til grunn for kontraktsarbeidet, tar Statens vegvesen spørsmålet opp skriftlig med partene som har inngått den eller de aktuelle tariffavtalene.
Ved anleggsrelaterte prosjekter legger Jernbaneverket i sine kontrakter som hovedregel til grunn den nylig allmenngjorte avtalen for anleggsarbeider. Unntaksvis kan det være aktuelt å legge avtalen for bygningsmessige arbeider til grunn for kontrakten. Uavhengig av om entreprenøren er fagorganisert eller ikke, om de kommer inne under et allmengjort fagområde eller ikke, skal entreprenørene legge til grunn en tariff når de jobber for Jernbaneverket.