Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1210 (2014-2015)
Innlevert: 23.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Besvart: 26.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er bred enighet om å øke strålekapasiteten for kreftbehandling i Norge og gjøre den mer tilgjengelig for flere pasienter. Helse Sør-Øst planlegger å etablere en ny stråleenhet mellom Kristiansand og Oslo.
Hvilke faktorer mener helseministeren bør vektlegges i valg av lokalisering av nye desentraliserte stråleenheter og vil han sørge for en åpenhet om beslutningsgrunnlaget?

Begrunnelse

Antall pasienter med kreft er økende, men vi klarer også å gi stadig bedre behandlingstilbud til flere. Stråleterapi har god effekt på mange kreftformer. Teknologien er i utvikling og det som tidligere var høyspesialisert behandling for noen få, blir nå gjort tilgjengelig for flere ved at det bygges ut desentraliserte stråletilbud.
Helse Sør-Øst planlegger nå en ny stråleenhet mellom Kristiansand og Oslo. Det er ønskelig med en åpen debatt om hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn for valg av denne type lokalisering.
På helseministerens konferanse om fakta og forutsetninger for nasjonal helse- og sykehusplan den 22.juni fremhevet Helsedirektøren hvor viktig det er å gjennomføre gode risiko og sårbarhetsanalyser for å utvikle sykehustilbudene i hele landet, med god kvalitet. Disse analysene bør være åpne og tilgjengelig for alle, slik at man får et best mulig beslutningsgrunnlag.
Det er sterkt engasjement omkring lokalisering. Lokal- og fagmiljø mobiliserer og rykter spres. Det virker derfor klokt å gjennomføre åpne risiko og sårbarhetsanalyser som er så transparente at de tåler en offentlig debatt om kriterier og vekting av disse.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oslo universitetssykehus har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført en statusgjennomgang av stråleterapibehovet i regionen med et forslag til opptrappingsplan fram mot 2030. Arbeidsgruppen ved Oslo universitetssykehus som har utført oppdraget, har også inkludert representanter fra stråleterapienhetene ved Sykehuset Innlandet og Sørlandet sykehus, da disse helseforetakene har stråleterapienheter per i dag. Både arbeidsgruppen og Regionalt fagråd for kreft i Helse Sør-Øst har konkludert med at videre oppbygging av stråleterapikapasiteten bør skje ved etablering av nye stråleterapisentra. Fagrådet understreker at kunnskap om strålebehandling og kultur for å bruke denne behandlingen, vil ha betydning for omfanget av stråleterapi. Rådet mener derfor at det, uavhengig av videre desentralisering av behandlingen, er viktig å øke onkologikapasiteten, og at informasjonsteknologi må tas i bruk i større grad for å involvere sykehus som ikke selv har stråleterapitilbud.
Rapporten har blitt forelagt Regionalt fagråd for kreft i Helse Sør-Øst. Fagrådet ble bedt spesielt om faglige synspunkter på fremtidig regional dekningsgrad for stråleterapi. Parallelt har rapporten også blitt lagt fram i regionalt direktørmøte og fagdirektørmøte og sendt ut på høring til alle helseforetakene i regionen. Helseforetakene er i høringen spurt om hvordan de selv vil styrke tilgjengelighet og henvisning til stråleterapi for kreftpasienter i eget sykehusområde. Likeledes er de spurt om de har planer om etablering av stråletilbud i sykehusområdet og om dette er innarbeidet i helseforetakets investeringsplaner. Innspillene fra helseforetakene er oppsummert og oversendt den faglige arbeidsgruppen ved Oslo universitetssykehus som har hatt en ny gjennomgang av rapportens anbefalinger sammenholdt med helseforetakenes uttalelser. Dette er nå samlet i en tilleggsrapport som Helse Sør-Øst opplyser skal drøftes internt og med brukerutvalg og tillitsvalgte i regionen. I tillegg skal det gjennomføres en prosess med involvering av alle helseforetak for gjennomgang av kriterier som skal legges til grunn for en beslutning av nye stråleenheter.
Helse Sør-Øst opplyser at det legges opp til full transparens om kriteriene for valg av lokalisering av nye stråleterapienheter og vektleggingen av disse. Saken vil bli behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF i løpet av høsten 2015, men Helse Sør-Øst opplyser at investeringene også må innpasses i regionens økonomiske langtidsplan.