Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1214 (2014-2015)
Innlevert: 23.06.2015
Sendt: 24.06.2015
Besvart: 30.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Haugesund Avis skriver 30.mai at en ansatt i en barnehage er dømt for vold mot sine egne barn og at vedkommende ble ansatt etter at dommen falt. Det kreves politiattest av personer som jobber i barnehage, og denne skal vise om en person er dømt for seksualforbrytelser, forsettlig drap, ran, narkotika-forbrytelser, mishandling i nære relasjoner og menneskehandel. Det kan se ut som om dom for noen typer vold i nære relasjoner likevel ikke fremkommer på politiattesten.
Mener statsråden det er slik det skal være?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er ikke kjent med den konkrete saken representanten viser til, og kjenner dermed heller ikke til hvilket straffebud vedkommende er dømt etter. Jeg uttaler meg således på generelt grunnlag.
Politiregisterloven § 39 om barneomsorgsattester skal sikre enhetlige regler for utstedelse av politiattester til personer som skal ha ansvar for barn. På barneomsorgsattester skal det anmerkes brudd på straffebestemmelser som rammer handlinger som i relasjon til mindreårige må anses særlig alvorlige og dermed særlig relevante.
Tidligere varierte det hvilke straffebud som skulle anmerkes på politiattester til personer som skulle arbeide med barn, men i all hovedsak var attestene begrenset til å vise ulike former for seksuallovbrudd. Ved politiregisterloven § 39 ble det foretatt en utvidelse av hvilke straffebud som skulle vises på attesten, ved at blant annet grove narkotikalovbrudd, mishandling i nære relasjoner og grovere voldslovbrudd nå skal anmerkes. Mindre alvorlige voldslovbrudd, for eksempel brudd på straffeloven § 228 om legemsfornærmelser, anmerkes imidlertid ikke på attesten, idet gjerningsbeskrivelsen i denne bestemmelsen i seg selv ikke anses å være av en slik alvorlig karakter at personene som har begått slike handlinger vil kunne anses uegnet til å ha oppgaver knyttet til mindreårige. Også sett hen til de konsekvenser anmerkninger på attesten kan ha for vedkommende, skal vandelskontrollen ikke være mer omfattende enn det som er strengt nødvendig for å oppnå formålet.
Jeg vil imidlertid understreke at regelverket ikke er til hinder for at politiet varsler arbeidsgiver i tilfeller der det er nødvendig for å forebygge eller avverge lovbrudd.
Avslutningsvis viser jeg til at et krav om politiattest kan bidra til at uegnede personer ikke blir tilsatt i en stilling, men vandelskontroll vil ikke i seg selv være en garanti for at vedkommende er egnet til å arbeide med barn. Arbeidsgiver må også ta andre forhold i betraktning ved vurderingen av om en person skal ansettes.