Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2014-2015)
Innlevert: 24.06.2015
Sendt: 25.06.2015
Besvart: 02.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I Helse Bergen ble det nylig avdekket at det har vært et stort omfang av sosial dumping under byggingen av ny barne- og ungdomsklinikk.
Vil statsråden be Helse Bergen garantere at alle ansatte hos Enemona vil få norsk lønn slik den er beskrevet i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og mener statsråden at Helse Bergen har gjort gode nok undersøkelser for å avsløre de uverdige forholdene som arbeidstakerne har levd under?

Begrunnelse

Nylig har det kommet fram at det under byggingen av ny barne- og ungdomsklinikk for Helse Bergen har vært et stort omfang av sosial dumping. Den bulgarske bedriften Enemona vant anbudet til en svært lav pris. Under behandlingen av anbudet uttalte styret i Helse Bergen at arbeidet skulle gjennomføres til norsk lønn.
Etter hvert kom det fram at selskapet opererte med doble kontrakter, der de norske viste at de ansatte fikk lønn i tråd med tariff, mens de bulgarske kontraktene viste urimelige arbeidsvilkår. I følge Arbeidstilsynet fikk de ansatte sist lønn i mai, og da fikk de 2000 kroner. Situasjonen for de ansatte er nå såpass alvorlig at Kirkens Bymisjon har stilt opp med mat. De har nå fått varsel om at de vil bli sendt tilbake til Bulgaria i løpet av 14 dager, og mye tyder på at det vil skje uten at de får lønnen de har krav på.
Det bør være godt kjent at det er et stort omfang av sosial dumping i Norge.
Offentlige instanser må derfor gå grundig til verks når de skal følge opp sitt påseansvar, men i sitt styremøte 18. juni frasa Helse Bergen seg ethvert ansvar for situasjonen som nå har oppstått. Det er alvorlig.
Skal man ta kampen mot sosial dumping på alvor, er det avgjørende at det ryddes opp når sosial dumping oppdages. Det innebærer at de offentlige aktørene som har tildelt kontrakter må ta det fulle ansvar i slike tilfeller. Det har Helse Bergen så langt ikke gjort.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg understreke at det er svært beklagelig at de ansatte i Enemona ikke har fått lønn i tråd med den kontrakten som ble inngått mellom Helse Bergen og Enemona. Kontrakten ble inngått i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige kontrakter, og Enemona forpliktet seg til å overholde landsoverenskomsten for elektrofag.
Jeg er kjent med at Helse Bergen HF nå holder tilbake penger ovenfor Enemona, og at de ser på løsninger som innebærer at arbeidstakerne får den lønn de har krav på. Helse Bergen HF vil bidra for å sikre at arbeiderne får betalt fra Enemona i tråd med arbeidstakernes arbeidsavtale. Jeg kan også opplyse om at Helse Bergen flere ganger har formidlet til både til arbeidslederen og til El og It forbundet lokalt, at Helse Bergen selvsagt bidrar både med mat og andre livsnødvendigheter til arbeiderne, dersom det er behov for det.
Helse Bergen HF har via Helse Vest RHF orientert departementet om at prisdifferansen mellom Enemona og de andre tilbyderne i det opprinnelige anbudet var vesentlig. Enemona ble på denne bakgrunn bedt om å redegjøre for flere punkter i kontrakten. En slik redegjørelse mente Helse Bergen var nødvendig bl.a. for å få klarhet i hvorfor prisen var så lav, om Enemona var i stand til å oppfylle kontraktsforpliktelsene og om det i kontrakten var tatt høyde for de krav som vil gjelde for gjennomføring av kontrakten, herunder arbeidstakernes lønnsvilkår.
Basert på Enemona sin redegjørelse vurderte Helse Bergen at det i tråd med lov om offentlige anskaffelser ikke var grunnlag til å avvise Enemona sitt tilbud. De fire andre tilbyderne ble gitt informasjon og innsyn i anbudet, slik at de eventuelt kunne påklage resultatet av konkurransen i dette anbudet. Det kom inn to klager, men etter at Helse Bergen hadde besvart disse, valgte ingen av de andre tilbyderne å gå videre med sine klager. Helse Bergen valgte også å dra til Bulgaria hvor Enemona har sitt hovedkontor, for en siste kontroll før signering av avtalen ble foretatt.
Det har vært ført flere kontroller når det gjelder de ansattes arbeidskontrakt. Disse kontrollene er gjort av OPAK som er Helse Bergens sin koordinator innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Kontrollene avdekket ikke noen uregelmessigheter, og dokumentasjonen har også vært forelagt El og It forbundet som heller ikke oppdaget at arbeidstakerne ikke fikk den lønn de hadde krav på.
I slutten av mai varslet Enemona at de ikke var i stand til å oppfylle kontrakten, og noe senere avslørte TV2 at arbeidstakerne ikke hadde fått den lønnen de har krav på.
Orienteringen fra Helse Bergen viser at de har gjennomført en grundig og transparent prosess knyttet til sitt ansvar for å påse at arbeidstakernes vilkår er i tråd med kontrakt m.v. Det er foretatt undersøkelser både før kontraktsinngåelse og underveis i prosjektet. Resultatene fra disse undersøkelsene er også blitt forelagt El og It forbundet, som heller ikke har kunnet påvise uregelmessigheter.
Den viktigste rollen det offentlige kan ha som oppdragsgiver, er å foreta enda bedre kontroller slik at slike situasjoner som denne saken har vist, ikke oppstår. De regionale helseforetakene og helseforetakene er store aktører når det gjelder offentlige kontrakter og anbud. Jeg vil be de regionale helseforetakene om at de sikrer lærdom fra denne saken, og ytterligere styrker sin fremtidige kontroll av at leverandører oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår. Videre at man gjennomgår kontraktsformuleringene for om mulig å på en enda bedre måte sikre at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ivaretas.
Avslutningsvis vil jeg nok engang vise til at Helse Bergen HF nå ser på hvilke muligheter de har til å bidra slik at Enemona betaler ut riktig lønn til sine arbeidstakere. I tilknytning til dette holder nå Helse Bergen HF tilbake penger, og kommer ikke til å utbetale noe til entreprenør før alle forhold er klarlagt.