Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1221 (2014-2015)
Innlevert: 25.06.2015
Sendt: 26.06.2015
Besvart: 02.07.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvordan har statsråden fulgt opp arbeidet som Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen har gjort med å identifisere konkrete samferdselsprosjekter, og er det et mål for regjeringen å inkludere fjellområdene i en kompensasjonsordning med infrastrukturtiltak?

Begrunnelse

Som kompensasjon for endringer i differensiert arbeidsgiveravgift i transportnæringen, har regjeringen gått inn for at det skal brukes 519,5 millioner over to år på infrastrukturtiltak i Nord-Norge. Oppland Fylkeskommune og flere andre har derfor engasjert seg for at også fjellområdene skal inkluderes i en slik ordning, og har blant annet hatt møter med både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om denne problemstillingen.
Statssekretær Jardar Jensen deltok på et møte i regi av Valdres næringsforum i oktober 2014, hvor han utfordret transportnæringen til å peke på flaskehalser i vegnettet som kunne være aktuelle tiltak for en kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Og til Avisa Valdres 31. oktober 2014 sa Jensen at:

"Det kan vi til om Fjellregionen kan initiere gode prosjekter."

I en mail sendt fylkeskommunen i etterkant av møtet skriver Jensen videre:

"Det jeg har påpekt tidligere er at vi skal gå en ny runde med bruk av kompensasjonsmidler for perioden 2016-2017. Vi vil invitere til innspill i den sammenheng. De forutsetningene som bl.a. lå inne ved siste runde, og som jeg antar vil gjelde for neste runde også var: Prosjekter som kan gjennomføres i løpet av perioden og ligger innenfor rammen for kompensasjon. De veiprosjektene som er inne i denne runden gjelder både riks- og fylkesveier."

Dette var svært positive signaler og fylkeskommunen i samarbeid med Statens vegvesen satte derfor i gang et arbeid med å identifisere flaskehalser på vegnettet som de ønsket utbedret ved hjelp av kompensasjonsmidler fra staten. Dette arbeidet er forelagt både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen foreslo i Prop 118 S (2013-2014) at kompensasjonsordningen til infrastrukturtiltak skal rettes mot Nord-Norge. Dette har også Stortinget sluttet seg til. Regjeringen har videre lagt til grunn at omfanget av de kompenserende tiltakene om lag skal tilsvare den avgiftsøkningen som de aktuelle sektorene har, men ikke nødvendigvis på bedriftsnivå, sektornivå eller kommunenivå, men i makro. Regjeringen la til grunn en samlet ramme for perioden 2014-2018 på til sammen 1,6 mrd. kroner til infrastrukturtiltak i de tre nordligste fylkene og til statlig kjøp av transporttjenester. I Prop 1 S (2014-2015) er det gitt en oversikt over prosjektene i omtalen under post 34 for Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket.
Regjeringen har iverksatt flere kompenserende tiltak. Blant annet får de berørte bedriftene bagatellmessig støtte. Dette innebærer at bedriftene kan betale redusert arbeidsgiversats inntil fribeløpet er brukt opp. De berørte bedriftene i Oppland nyter også godt av denne ordningen. Videre får fylkeskommunene kompensert for de økte kostnadene de har fått til kjøp av transporttjenester, de aktuelle rederiene blir kompensert gjennom nettolønnsordningen og det er satt av midler til infrastrukturtiltak i Nord-Norge.
Bevilgninger for kommende år vil regjeringen komme tilbake til i de årlige budsjettene.