Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1241 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 06.07.2015 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Tolldirektoratet har fremmet et merverdiavgiftskrav på nærmere 700 000 kroner mot Skogøys Venner. Grunnlaget er tilbakeføring av M/S Skogøy fra Sverige til Narvik. M/S Skogøy gikk med passasjerer og last i Ofoten/Lofoten-området på 50-tallet og utover til det ble solgt til Sverige i 1983. Da skipet sto i ferd med å synke ble en redningsaksjon startet og skipet kom til Norge gjennom venneforeningens arbeid. Også Riksantikvaren har vært med i bildet.
Hvilke muligheter ser statsråden for en mulig ettergivelse av MVA-kravet?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Innledningsvis vil jeg vise til mitt svar 26. juni 2015 på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1211 fra stortingsrepresentant Terje Breivik om samme sak.
Merverdiavgiften er en generell forbruksavgift der avgiftsplikten oppstår ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester. Utgangspunktet er at det skal betales merverdiavgift på alle varer som innføres til Norge. Dette vil også gjelde innførsel av skipsfartøy. Det gjelder enkelte fritak fra plikten til å beregne innførselsmerverdiavgift. Blant annet gis det fritak for enkelte varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art, samt fartøy som skal brukes til personbefordring, se merverdiavgiftsloven § 7-8 og §§ 7-1, jf. 6-9.
Spørsmålet er knyttet til en konkret sak som tollregionen og Toll- og avgiftsdirektoratet har behandlet. Toll- og avgiftsdirektoratet har kommet til at fritakene for varer av kulturell art, og fartøy til personbefordring ikke kommer til anvendelse. For dette spørsmålet er den forvaltningsmessige klageadgangen uttømt.
Finansdepartementet har imidlertid til behandling spørsmålet om det skal dispenseres fra gjeldende regelverk. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere konkrete saker til behandling i departementet.