Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1242 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 06.07.2015 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er bred enighet om at mer profesjonell utleie av boliger vil være et gode for å sikre mer ordnede forhold og mindre diskriminering av leietakere. I dag går imidlertid mye av kapitalen heller inn i næringseiendom, kjøpesentre og hotell, fordi slike investeringer har et gunstigere skatteregime.
Vil regjeringen vurdere å likestille investeringer i utleieboliger med næringseiendom og innføre skattemessig saldoavkriving også for utleieboliger?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg legger til grunn at representanten stiller spørsmål ved om utleieboliger bør avskrives.
Aktivering og avskriving av driftsmidler i stedet for direkte fradragsføring skal reflektere at kostnadene reelt sett kommer gradvis ettersom verdien på eiendelen faller. Avskrivningssatser bør derfor i størst mulig grad gjenspeile driftsmidlenes faktiske verdifall. Avskrivningssatser som ikke gjenspeiler faktisk verdifall, fører til en vridning i investeringene og dårlig ressursbruk, slik at samlet avkastning av investeringene reduseres. For høye avskrivningssatser fører også til økte skattepliktige gevinster ved salg og kan bidra til innlåsing av kapital. Det er ut fra dette perspektivet en bør vurdere om boliger skal avskrives eller ikke.
Skatteutvalget, jf. NOU 2014: 13, har vurdert de skattemessige avskrivningene nærmere. Utvalget viser til at boliger normalt ikke avskrives. Bakgrunnen er at verdiforringelsen av bolig anses liten ved forsvarlig vedlikehold. Løpende vedlikehold av boliger som inngår i næringsvirksomhet, er fradragsberettiget.
Departementet vil vurdere systemet for skattemessige avskrivninger i stortingsmeldingen om oppfølgingen av Skatteutvalget. Utgangspunktet må imidlertid være at avskrivningssatsene skal følge driftsmidlenes økonomiske verdifall.