Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1247 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hvilken framdrift kan vi påregne i forhold til bompengesøknaden for E6 Soknedal?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Når representanten Janne Sjelmo Nordås spør om E6 Soknedal forutsetter jeg at hun da mener prosjektet Vindåsliene – Korporalsbrua som i Nasjonal transportplan 2014-2023 er prioritert for oppstart i første fireårsperiode. Prosjektet er under nærmere forutsetninger også prioritert for oppstart i statsbudsjettet for 2015 med en statlig bevilgning på 50 mill. kr, jf. Prop. 1 S (2014-2015) og Innst. 13 S (2014-2015).
For strekningen Vindåsliene – Korporalsbrua foreligger det godkjent reguleringsplan for strekningen lengst sør. Det arbeides fortsatt med reguleringsplan for den nordlige delen av prosjektet, som skal gå i tunnel. Planvedtak for denne delen forventes å foreligge i løpet av første halvår 2016.
E6 Ulsberg – Melhus, hvor Vindåsliene – Korporalsbrua inngår som en av flere delstrekninger, er i Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren foreslått som del av det nye utbyggingsselskapets oppstartsportefølje som det legges opp til at skal bygges ut innen 20 år. Regjeringens formål med utbyggingsselskapet er å oppnå en mer helhetlig utbygging og større kostnadseffektivitet for den portefølje det blir gitt ansvar for. Strekningene i porteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal prioriteres gjennomført foran de med lav eller negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Innenfor dets formål, oppstartsportefølje og finansiering legges det til grunn at utbyggingsselskapet selv skal prioritere rekkefølgen på utbyggingen av prosjekter.
Videre viser jeg til Innst. 362 S (2014-2015) og følgende merknad fra komiteen:
Komiteen viser til at prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua er det eneste prosjektet i veiselskapets oppstartsportefølje som har oppstartsbevilgning i statsbudsjettet for 2015. Komiteen viser videre til behandlingen av statsbudsjettet for 2015 (jf. Innst. 13 S (2014-2015)), der komiteen har sluttet seg til at det gjennomføres byggestart på strekningen E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i 2015. Det er satt av 50 mill. kroner i oppstartsbevilgning til dette prosjektet i 2015. Komiteen forventer at prosjektet har byggestart i 2015.
Departementet legger ut fra ovennevnte til grunn at prosjektet startes opp i 2015. Hvordan prosjektet skal håndteres videre, av Statens vegvesen og Nye Veier AS, er ikke avklart. Dette arbeides det videre med i departementet.