Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1239 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 02.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er utviklingen i antall henviste, antall behandlede, samt gjennomsnittlig lengde på oppholdene blant dem som har fått behandling innen rus i 1. tertial 2015 sammenlignet med l.tertial 2014 og 1. tertial 2013, hva er hovedårsaken til redusert gjennomsnittlig ventetid, og hvor mange flere døgnbehandlingsplasser for rusbehandling har det blitt i helseregionene i 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014 utover økningen på 2OO plasser som lå i forslaget til statsbudsjett for 2014 fra regjeringen Stoltenberg?

Begrunnelse

Ny statistikk fra Norsk Pasientregister viser nedgang i ventetider blant annet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1. kvartal 2015 - Statsministeren og finansministeren kommenterte tallene i NRK 22. juni. Vi ber om at det redegjøres for utviklingen i antall henviste, antall behandlede, samt gjennomsnittlig lengde på oppholdene blant dem som har fått behandling innen rus i 1. tertial 2015 sammenlignet med 1.tertial- 2014 og 1. tertial 2013. I tillegg ber vi om at helse- og omsorgsministeren redegjør for hovedårsaken til reduksjonen, samt hvor mange flere døgnbehandlingsplasser for rusbehandling har det blitt i helseregionene i 1.kvartal 2015 sammenlignet med 1.kvartal 2014 utover økningen på 200 plasser som lå i forslaget til Statsbudsjettet for 2014 fra regjeringen Stoltenberg, og som Solberg-regjeringen videreførte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er glad for at rusfeltet har fått og får stor oppmerksomhet – dette er et særlig viktig område for regjeringen. Som noe av det første denne regjeringen også markerte da den overtok etter Stoltenberg II-regjeringen var å utvide ledig kapasitet ved private rusinstitusjoner, slik det også fremgår av Regjeringen Solberg sin politiske plattform.
For å følge opp dette ble de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentene for 2014 bedt om å utvide kapasiteten med om lag 200 nye plasser der også rusfrihet skulle være et mål i behandling. I tillegg ble de regionale helseforetak - gjennom kjøp av nye 200 plasser - bedt om å sikre at det er tilgjengelige plasser også innenfor behandlingsmetoden terapeutiske samfunn i alle helseregioner. Jeg har med tilfredshet registrert at de regionale helseforetakene i 2014 gjennomførte anskaffelsesprosesser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kjøpte om lag 200 nye plasser i tråd med styringssignalet.
Når det gjelder ventetider og antall nyhenviste publiserte Helsedirektoratet ved Norsk Pasientregister (NPR) for kort tid siden rapporten Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015. Her fremkommer det at gjennomsnittlig ventetid fra 1. tertial 2014 til 1. tertial 2015 på landsbasis gikk ned fra 60 dager til 48 dager. Denne nedgangen i ventetider er gledelig, samtidig som det er et klart mål at de skal ytterligere ned. Ordningen med fritt behandlingsvalg, som etter planen skal innføres i løpet av 2015 innen psykisk helsevern og TSB, vil være et viktig bidrag i så tilfelle.
Jeg kan for øvrig orientere om at det i foretaksmøtene og oppfølgingsmøtene er bedt om at de regionale helseforetakene skal intensivere arbeidet med å få ned ventetidene. I nylig oversendte revidert oppdragsdokument for 2015 (Oppdragsdokument 2015 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015)) har jeg stilt flere krav for å få ned ventetidene og fristbrudd.
Antall henvisninger til elektiv behandling (nyhenviste) innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling gikk ned fra 5305 til 4906 (- 7,5 %) fra 1. tertial 2014 til 1. tertial 2015. Ifølge Helsedirektoratet kan noe av forklaringen på nedgangen skyldes at det har vært en relativt stor økning i øyeblikkelig hjelp og som kjent registreres ikke dette i ventetidsstatistikken. På nåværende tidspunkt er det ikke noen åpenbare grunner til denne nedgangen i nyhenviste til TSB, men jeg vil følge utviklingen nøye. Antall nyhenviste var 6408 i 1. tertial 2013, og deler av reduksjonen i tallet mellom 2013 og 2014 skyldes endringer i definisjonen.
Når det gjelder antall behandlede viser Helsedirektoratets notat om aktivitetsdata blant annet innen TSB – publisert 26. juni i år - at i underkant av 22 000 pasienter fikk helsehjelp i 1. tertial 2015. Dette var 4,2 % mer enn i tilsvarende periode i 2014. Det var en reell økning i både polikliniske kontakter og i døgnopphold på hhv. om lag 9 pst. og 7,2 pst. I 1. tertial 2013 fikk i overkant av 19 300 pasienter helsehjelp. Sammenlignet med 1. tertial 2015, er dette en økning på 12,8 pst. Det er en økning på om lag 27 pst. og 6,1 pst. i hhv. polikliniske kontakter og døgnopphold i 1. tertial 2013 sammenlignet med samme periode 2015
Med hensyn til gjennomsnittlig lengde på behandlingen innen TSB foreligger det ingen nyere statistikk enn fra Helsedirektoratets SAMDATA-rapport for 2010, basert på tall fra 2009. Dette vil være en del av statistikken for spesialisthelsetjenesten for 2014, som publiseres av Helsedirektoratet i september i år.
Avslutningsvis vil jeg vise til at regjeringen vil legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet. Opptrappingsplanen vil i første rekke gjelde innsatsen overfor personer som er i ferd med å utvikle rusproblemer (tidlig innsats) eller allerede har etablert et rusproblem og hovedinnsatsen vil rettes mot kommunesektoren.
I tillegg har denne Regjeringen gjeninnført regelen om at de regionale helseforetakene skal ha større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Dette viser at regjeringen prioriterer rusfeltet høyt.