Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2014-2015)
Innlevert: 06.08.2015
Sendt: 06.08.2015
Besvart: 18.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Røros Lufthavn er vedtatt holdt stengt på dagtid mellom kl. 1440 og kl. 1930. Dette har skapt sterk lokal bekymring for de beredskapsfunksjoner som flyplassen representerer. Avionor er pålagt å utføre samfunnspålagte oppgaver knyttet til ambulanseberedskap og redningstjeneste, heter det i eierskapsmeldingen for Avinor.
Er Justis- og beredskapsdepartementet trukket inn i vurderingene av dagstenging av Røros Lufthavn og hva vil bli gjort for å sikre at beredskapen i fjellregionen ikke svekkes?

Begrunnelse

Avinor sitt samfunnsoppdrag omfatter i tillegg til å utvikle og drifte et landsomfattende nett av lufthavner, også å utføre samfunnspålagte oppgaver knyttet til ambulanseberedskap, redningstjeneste, samfunnstrygghet og beredskap. Dette er nedfelt i eierskapsmeldingen for Avinor - Meld.St. 38 (2012-2013).
Etterlevelse av flyplassenes beredskapsansvar er avhengig av tilstedeværelse fra lufthavnspersonale. For å spare kostnader har Avinor vedtatt dagstenging av Røros Lufthavn i tidsrommet kl. 1440 til kl. 1930. Dette har skapt stor bekymring regionalt i fjellregionen, som Røros Lufthavn dekker.
I eierskapsmeldingen for Avinor heter det at Avinor har et ansvar for å holde lufthavnene oppe for ambulansefly og -helikopter. I en komitemerknad fra behandlingen av meldingen heter det:

"Komiteen vil understreka at selskapet også har andre og mer spesifikt definerte og viktige samfunnsoppgåver som eigaren har fastsett; planlegging og utgreiing, forskning og utvikling, statistikk, samfunnstryggleik og beredskap, redningsteneste og kunngjeringstenesta."

Jeg mener stengingen av Røros Lufthavn på dagtid kommer i konflikt med de samfunnspålagte oppgavene Avinor er gitt. På dette grunnlag ber jeg statsråden gi en orientering om hvordan Justis- og beredskapsdepartementet er trukket inn i vurderingene av dagstenging av Røros Lufthavn og hvordan departementet vil sikre at beredskapet i fjellregionen ikke svekkes.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Avinor ligger under Samferdselsdepartementet sitt ansvarsområde og det er derfor ikke naturlig å trekke inn Justis- og beredskapsdepartementet (JD)i vurderingen av åpningstidene de ulike lufthavner skal ha. JD har heller ikke blitt trukket inn i vurderingen av dagstenging av Røros Lufthavn.
For redningstjenestens del er det viktig at redningshelikoptrene v/ 330 skvadronen (Sea King) kan operere optimalt, herunder ha tilgang til drivstoff innen rimelig kort tid.
330 skvadronens helikoptre er ikke avhengig av bemannede flyplasser for å kunne lande.
Avinor opplyser at de arbeider for å finne praktiske løsninger for å opprettholde beredskapen, slik at bl.a. tilgang til drivstoff kan gis innen rimelig kort tid.
Spørsmål om redusert åpningstid påvirker luftambulansetjenesten bør rettes til Helse- og omsorgsministeren.