Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1283 (2014-2015)
Innlevert: 07.08.2015
Sendt: 07.08.2015
Besvart: 08.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Kan statsråden vurdere denne saka og sjå på mulighet for å finne ei god løysing som både ivaretar mjuke trafikanter og ynskje om eit levande sentrum?

Begrunnelse

Bergensavisen har 5. august en sak på nettet om utestedet Elefanten i Bergen som har fått varsel om at uteserveringen må fjernes for eierens regning. Det er Statens vegvesen region vest som har sendt brev med frist om fjerning samt uttalt til avisa at om ikkje eigar sjølv fjernar uteserveringen vil vegvesen få eit firma til å gjera det og sende regningen.
Elefanten sin styreleder uttalte til avisen: – Uten uteservering kan vi bare holde åpent på kveldstid. Da blir gaten liggende øde om dagen. Det harmonerer dårlig med politikernes snakk om et levende sentrum.
Saken vekker sterke reaksjoner lokalt, hvor både politikere og innbyggere stiller seg uforstående til at denne uteserveringen er et problem. Man opplever derfor at man praktiserer et firkantet regelverk.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I ein by er det mange ulike element som er viktige for at vi skal ha eit levande sentrum. Uteservering er eit element, men for å ha eit levande sentrum er det også viktig at vi sikrar god framkomst for alle trafikantar. Det skal mellom anna vere plass til fotgjengarar, barnevogner, rullestolar og syklar.
Statens vegvesen opplyser at dei generelt er positive til uteservering på fortau. For å etablere prinsipp for sakshandsaming i Bergen, har Vegvesenet tatt utgangspunkt i Bergen kommune sine «Retningslinjer for leie av offentlig areal til uteservering».
I Bergen inngår kommunen leigeavtalar om uteservering og følgjer opp om uteserveringa er i tråd med avtalane. Ved søknad på riks- og fylkesvegar gjev Statens vegvesen uttale til Bergen kommune om fortausareala kan nyttast til uteservering. Elefanten ligg langs fv 257, Engen/ Vaskerelven i Bergen sentrum. Det er derfor Hordaland fylkeskommune som er vegeigar. Statens vegvesen sin uttale er gjort på vegne av fylkeskommunen.
Mange har vist engasjementet i denne saka. Det er naturleg at vegeigar vurderer om ein har hamna på riktig konklusjon i denne saka. Eg legg til grunn at Statens vegvesen vil forhalde seg til styringssignal som blir gitt av fylkeskommunen, som vegeigar, og at dei praktiserer regelverket på ein smidig måte.