Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1286 (2014-2015)
Innlevert: 10.08.2015
Sendt: 10.08.2015
Besvart: 17.08.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hvert år kastes 41,8 millioner tonn elektrisk og elektronisk avfall i verden. I Norge kaster vi i snitt 28,4 kg per innbygger, som er høyest i verden målt i forhold til folketallet. Dette avfallet inneholder sjeldne og verdifulle metaller som er viktige å ta vare på og som kan være skadelige om de kommer på avveie.
Hva gjør regjeringen for å begrense kasting av elektronisk avfall, og vil statsråden vurdere å innføre en panteordning på elektrisk og elektronisk avfall, som for eksempel mobiltelefoner?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Elektriske og elektroniske produkter omsettes i økende omfang. Det oppstår derfor stadig større mengder elektrisk og elektronisk avfall. Avfallet inneholder ofte helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det er derfor et problem dersom dette avfallet ikke håndteres på en god måte. I 1998 var Norge ett av de første landene i verden som etablerte en produsentansvarsordning for elektrisk og elektronisk avfall. I dag er innsamlingen av elektrisk og elektronisk avfall i Norge blant de høyeste i Europa.
Produsentansvarsordningen gir bransjen plikt til å finansiere miljømessig forsvarlig innsamling og behandling av slikt avfall. Det er svært viktig at avfallet leveres inn gjennom disse produsentansvarsordningene. Ordningene sikrer at miljøfarlige komponenter i avfallet blir tatt hånd om på en god måte, og at de delene av avfallet som egner seg for gjenvinning blir gjenvunnet.
Dagens returordninger fører til innsamling av mye elektronisk avfall, men det er fortsatt mulig å øke innsamlingen. En panteordning for småelektronikk har vært vurdert tidligere. Miljødirektoratet har imidlertid påpekt en rekke utfordringer knyttet til utarbeidelse og gjennomføring av en slik nasjonal ordning, for eksempel behov for særnasjonal merkeordning, EØS-rettslige utfordringer og håndtering av produkter omsatt før panteordningen, samt at det vil være komplisert og kostnadskrevende å gjennomføre i praksis.
Miljødirektoratet har nylig oversendt departementet forslag til revidert regulering av elektrisk og elektronisk avfall. Forslaget inneholder flere tiltak for å øke innsamling av dette avfallet. Dette forslaget skal også gjennomføre det reviderte EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall. For å øke innsamlingen av småelektronikk med sensitive data, som mobiltelefoner, foreslår direktoratet tiltak som stiller strengere krav til håndteringen og sikringen av slikt avfall.
Siden 2011 har Miljødirektoratet gjennomført revisjoner av returselskap og hatt tilsyn med forhandlere. Direktoratet har også fulgt opp produsenter som ikke er medlem i returselskap gjennom brevkontroll. Disse tiltakene vil også bidra til å sikre forsvarlig behandling av dette avfallet.
Bransjen har selv ansvar for å sette i verk tiltak for å bedre innsamlingsnivået, og kan benytte seg av ulike løsninger for å oppnå dette. Bransjen gjennomfører allerede tiltak som bidrar til å øke innsamlingen. Løsningene bransjen utvikler vil kunne være like effektive og treffsikre som en nasjonal panteordning. Jeg vil følge utviklingen på dette området nøye. Dersom innsamlingen av småelektronikk ikke øker vesentlig, vil jeg, blant annet i dialog med bransjen, vurdere ytterligere virkemidler som kan bidra til økt innsamling.