Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1290 (2014-2015)
Innlevert: 10.08.2015
Sendt: 10.08.2015
Besvart: 14.08.2015 av finansminister Siv Jensen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Budsjettet for 2015 inneholdt et generelt effektivitetskutt på 0,6 % for alle etater, bortsett fra sykehusene.
Kan finansministeren gi en oversikt over hvordan dette effektivitetskuttet er realisert i de enkelte etatene og hvor mange stillinger er fjernet i hvilke etater som en følge av dette effektivitetskuttet?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen bygger sin politikk på en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Som i næringslivet vil det også i offentlig forvaltning være et potensial for å bli mer effektiv. For å hente ut potensialet må det stilles klare krav om mindre byråkrati og om å få mer igjen for skattebetalernes penger.
Regjeringen innførte derfor avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i 2015. Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli effektive, og dette har blitt innarbeidet i virksomhetenes rammer i 2015. Det er imidlertid den enkelte virksomhet som må planlegge og gjennomføre de enkelte tiltak. Finansdepartementet har ikke en samlet oversikt over alle effektiviseringstiltak som gjennomføres i alle statlige virksomheter.
Innføringen av reformen vil gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer i budsjettet. Reformen innebærer at gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene overføres til fellesskapet i de årlige budsjettene. For å oppnå en varig effekt må tiltakene være en del av en planlagt prosess. Reformen vil derfor være en fast del av budsjettarbeidet framover. Reformen vil stimulere forvaltningen til å avbyråkratisere og bruke ressursene mer effektivt også i årene framover.