Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1297 (2014-2015)
Innlevert: 11.08.2015
Sendt: 11.08.2015
Besvart: 20.08.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvor viktig er tidsaspektet for statsråden i saken om valg av lokasjon for et strålesenter i Vestfold eller Telemark?

Begrunnelse

Strålekapasiteten for kreftpasienter ved OUS er sterkt presset. Det er stort underforbruk av stråling i en rekke fylker, og det er både et faglig og politisk mål at kapasiteten skal økes. Ledelsen i Helse Sør-Øst har derfor bestemt at det blant annet skal bygges ett strålesenter i Vestfold eller Telemark.
Det er positivt at stråleterapitilbudet på Østlandet skal bedres, og det er svært viktig at flere pasienter får kortere reisevei. Vi vet at nettopp reisetid og reisevei er én vesentlig årsak til at mange pasienter velger og ikke benytte seg av stråletilbud i dag. Belastningen er for stor.
Behovet for stråling – til både kurativ og lindrende behandling – øker. Derfor haster det å få på plass mest mulig lokale stråleterapitilbud.
Ved Sykehuset i Vestfold kan de ikke få på plass et strålesenter før tidligst i løpet av 2019. Det er fire år til. Ved Sykehuset Telemark er det lagt fram planer som viser at et tilbud kan være på plass i løpet av 2017. Det er bare to år til.
Vi vet at det faglige miljøet og kompetansen ved sykehusene i både Vestfold og Telemark er solide, og det er sikkert mulig å etablere et godt tilbud ed egge sykehusene.
Vi vet hvor prekært behovet for økt stråling er og mener at tidsaspektet bør være et svært viktig moment når myndighetene skal bestemme lokasjon for et strålesenter i Vestfold eller Telemark.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oslo universitetssykehus HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF ledet en statusgjennomgang av stråleterapibehovet i regionen. Både arbeidsgruppen ved Oslo universitetssykehus og Regionalt fagråd for kreft i Helse Sør-Øst har konkludert med at videre oppbygging av stråleterapikapasiteten bør skje ved etablering av nye stråleterapisentra i områder av regionen hvor pasientene i dag har lengst reisevei til stråleterapitilbud.
I rapporten er det satt opp følgende forslag til opptrappingsplan fram mot 2030 basert på behovsestimat på 48 %:

• Utvidet tilbud ved Oslo universitetssykehus HF
• Utvidet tilbud ved Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF
• Utbygging av nye stråleterapisenter i sykehusområdet Vestfold/Telemark og Akershus universitetssykehus HF (2019 – 2020)
• Utbygging av nye stråleterapisentre i Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF (2025-2029)

Det foregår nå en prosess i Helse Sør-Øst hvor alle helseforetak involveres i gjennomgang av hvilke kriterier som skal legges til grunn for en videre beslutning. Saken skal deretter forelegges styret i Helse Sør-Øst for behandling. Endelig vurdering av faglige kriterier og rekkefølge for etablering av stråleenheter vil da bli behandlet. Helse Sør-Øst og helseforetakene vil deretter vurdere økonomisk evne til å bære nødvendige investeringer og tilpasse dette i økonomisk langtidsplan.
Jeg er enig med representanten i at det er positivt at Helse Sør-Øst arbeider med å øke stråleterapikapasiteten. Helse Sør-Øst vil komme tilbake til vurderinger bl.a. om økonomi og tidsplan.