Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1312 (2014-2015)
Innlevert: 14.08.2015
Sendt: 17.08.2015
Besvart: 26.08.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan ministeren gi en oversikt over antallet reiser/transporter og utgifter til dette i forbindelse med planlagte behandlinger og akuttinnleggelser fordelt på de ulike helseforetakene siden 2001 og analyser som måtte foreligge av endret behov for pasientreiser - og transporter i en eventuell framtidig sykehusorganisering i Norge (jmf. sykehustalen)?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsministeren har varslet at regjeringen ønsker en kraftig omorganisering av sykehus-Norge ved å fjerne akuttkirurgien fra mange av landets sykehus. I den forbindelse har det fremkommet lite i offentligheten om hvordan dette eventuelt vil endre behovene for pasientreiser og pasienttransporter og hvordan dette er tenkt løst. Den historiske utviklingen knyttet til pasientreiser og pasienttransporter er nødvendig bakgrunnsinformasjon. Analyser av ulike framtidsscenarior må inngå som en del av regjeringens og Stortingets beslutningsgrunnlag.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: La meg først slå fast at regjeringen ikke ønsker en kraftig omorganisering av sykehusene i Norge. Vi skal fortsatt ha en desentralisert sykehusstruktur med en ryggrad av akuttsykehus nær der folk bor. Men sykehusene må rustes til å møte de utfordringene vi ser vil komme i årene fremover.
De regionale helseforetakene må ta et helhetsansvar i sin region og etablere et behandlingstilbud og et transporttilbud som er tilrettelagt for pasientenes behov. Dette gjelder for planlagte reiser som pasientreiser og for akutte innleggelser med ambulanse. I et land som Norge gir dette enkelte geografiske og organisatoriske utfordringer. Dette må de regionale helseforetakene håndtere i sine utviklingsplaner for helseforetakene. Når de regionale helseforetakene skal vurdere endringer i sykehusstruktur og tjenestetilbud må de også vurdere hvordan pasientreisene og de prehospitale tjenester skal tilrettelegges. Disse sammenhengene var også en av de viktigste årsakene til at spesialisthelsetjenesten overtok ansvaret for pasientreiser i sin tid. Jeg er opptatt av å videreføre denne ansvarsplasseringen for planlagte reiser til og fra behandling, og at disse reisene skal være et godt og trygt transporttilbud for pasientene. Det er viktig å ha et samlet ansvar for å vurdere konsekvenser og tilpasse kapasiteten av den samlede ressursinnsatsen når det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom sykehusene, herunder også forholdet til bruk av prehospitale tjenester og pasientreiser.
Når det gjelder fremtiden for sykehusstruktur, akuttsykehus, akuttberedskap og ambulansetjeneste, vil jeg henvise til mitt svar til deg på spørsmål nr. 1311 fra Stortingets president.