Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1319 (2014-2015)
Innlevert: 18.08.2015
Sendt: 18.08.2015
Besvart: 28.08.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Er det økonomiske årsaker eller pasientbehovet som er årsaken til at Helse Sørøst har besluttet å gi Vestre Viken i oppdrag å planlegge for et sykehus som er 2 milliarder kroner rimeligere enn hva planleggingen så langt har vist det er behov for?

Begrunnelse

Fredag 14. august ble det offentlig kjent via NRK Buskerud at Helse Sør Øst i sommer har besluttet å nedskalere det planlagte sykehuset i Drammen betydelig. Det er viktig at regjeringen klargjør hva som er årsaken til dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helseforetakenes formål og fokus er å gi et best mulig pasienttilbud. Til dette er det behov for gode prioriteringer i forholdet mellom hvor mye midler som skal benyttes til bl.a. psykiatri, rehabilitering, medisin, nytt utstyr og bygg – og i tillegg beslutninger om hvor det skal bygges nytt og hvor byggene skal oppgraderes. Økonomi er ikke et mål for sykehusene – men rammer som de må forholde seg til.
Norske sykehus planlegger en rekke oppgraderinger av sine bygg, og det brukes store samfunnsressurser til å investere i nye sykehusbygg for framtiden. Jeg har etablert Sykehusbygg HF for å sikre at det skjer en erfaringsoverføring og gjenbruk at tidligere løsninger i stedet for at hvert nytt sykehusprosjekt utviklet sine egne løsninger. Gjenbruk av tidligere gjennomarbeidede løsninger vil gi både mer kostnadseffektive løsninger og redusere risiko. Dette vil gi bedre sykehusbygg for pasienter og ansatte.
Helse Sør-Øst sluttfører i år utbygging av nytt østfoldsykehus som vil koste drøye 6 mrd. kroner for ca. 300 000 innbyggere. Jeg har vært tydelig på at erfaringene og løsninger herfra, og fra tidligere prosjekter, må brukes i planleggingen av nye sykehus, også nytt sykehus i Drammen. Jeg har også lagt til grunn at Sykehusbygg HF aktivt blir brukt i prosjektet.
Planlegging av nye sykehusbygg tar tid. Det er omfattende og komplekse prosesser som skal gjennomføres. Det er Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF som har ansvar for å prioritere og planlegge prosjektet og at det tilpasses faglige og økonomiske rammer. Helsesektoren har utarbeidet en egen veileder for planlegging av sykehusprosjekter, som også benyttes her. Veilederen tilsier en fasedelt planprosess, hhv. ide-, konsept- og forprosjektfase. For hver fase skal det utarbeides mandat med mål, forutsetninger og rammer for prosjektet. Dette er avgjørende for gode og effektive planprosesser. Vestre Viken er nå inne i den såkalte konseptfasen, hvor ulike løsninger er under utredning innenfor gjeldende mandat. Endelige økonomiske og faglige rammer vedtas etter endt forprosjektfase. Nytt sykehus i Drammen må som andre sykehusprosjekter som er gjennomført de siste årene f.eks. St. Olavs Hospital, Akershus universitetssykehus og nytt østfoldsykehus gjennomføre prosesser knyttet til innhold, areal, dekningsgrader osv. før de endelige økonomiske rammene er fastlagt. I dette vil en også måtte se på dimensjonering av kapasiteten i nytt sykehus i forhold til de andre sykehusene i helseforetaket. Et utbyggingsprosjekt vil derfor nødvendigvis justeres i planfasen uten at det kan kalles nedskalering av tilbudet til pasientene.
Jeg synes derfor at det er svært positivt at Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF har blitt enige om et mandat for det videre arbeidet med konseptfase for nytt sykehus i Drammen, som nettopp klargjør involvering, ansvar, framdrift og økonomiske rammer, i tråd med mine føringer over, for det videre arbeidet. Jeg har merket meg at styringsmålet er eksklusive stråleterapi, ikke-byggenær IKT, parkeringshus og erverv av tomt.