Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1329 (2014-2015)
Innlevert: 20.08.2015
Sendt: 20.08.2015
Besvart: 31.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden bidra til at planleggingen av ny bro til Eigerøy iverksettes i forbindelse med arbeidet med nasjonal transportplan, og hvordan kan staten bidra til at prosjektet blir realisert?

Begrunnelse

Stamnetthavnen i Eigersund har jevnt økende trafikk. Både det offentlige og private bidrar med betydelige investeringer i havnen, som har stort potensiale for å håndtere enda større mengder gods. Den sentrale delen av havnen ligger på Eigerøy, hvor det over tid har vært betydelig boligutbygging og vekst i antall arbeidsplasser. Den 64 år gamle Eigerøy bro framstår som en flaskehals som hemmer videre utvikling. En ny broforbindelse til Eigerøy vil ha stor positiv betydning.
Eigerøy bru ble åpnet i 1951. Før dette var det kun båtforbindelse mellom fastlandet og Eigerøy. Broen gav store muligheter for utvikling av både næringsliv og boligområder, men er ikke dimensjonert for den trafikken som går på riksveien over til Eigerøy i dag. Det er store muligheter for ytterligere utbygging på Eigerøy. På Kaupanes ligger store areal i tilknytning til kai. For å kunne utnytte mulighetene trenges ny bro, alternativt en tunnelforbindelse, dersom det skulle vise seg å være gunstig.
Det er viktig å komme i gang med planleggingen av ny forbindelse til Eigerøy. Man bør få oversikt over kostnaden for å skaffe seg et grunnlag for å bestemme hvilken løsning det skal satses på. Det er helt nødvendig å få på plass en ny adkomst til Eigerøy som er dimensjonert for dagens bruk, men ikke minst også for fremtidig utvikling innen næring og bolig.
Styret i Eigersund næring og havn, som har betydelig virksomhet på Eigerøy ber Eigersund kommune arbeide for å få ny bro til Eigerøy inn i nasjonal transportplan. Dette begrunnes nettopp med at broen fremstår som en flaskehals for trafikken. Eigersund næring arbeider aktivt for å øke trafikkgrunnlaget på havnen i form av markedsføring og investeringer. Formålet er å styrke konkurransekraften til næringslivet samt å legge til rette for mer gods fra vei til sjø.
Eigersund har en stamnetthavn. Følgelig har veien ut til havna status som riksvei. Det foretas betydelige investeringer i havnen både offentlig og privat. Eigerøy bro fremstår i stadig sterkere grad som den begrensede faktor for utviklingen av havnen. Broen er for smal for en moderne samferdsel. Resultatet er trafikkfarlige situasjoner, betydelige køer og liten effektivitet for næringslivet. Følgelig er det behov for en ny bro med betydelig større kapasitet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er kjent med at dagens bru har klare svakheter mht. fremkommelighet og trafikksikkerhet og at dette kan være begrensende for utvikling av havneområdet. I følge Statens vegvesen vil mulige løsninger for en ny forbindelse til Eigerøya, inkl. kostnadsanslag, bli utredet slik at tiltak kan vurderes nærmere i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018-2029.