Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1339 (2014-2015)
Innlevert: 24.08.2015
Sendt: 24.08.2015
Besvart: 31.08.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Er det innen dagens regelverk anledning til å benytte resultatene eller resultatutvikling ved nasjonale prøver som element i avlønningen av lærere eller rektorer, anser kunnskapsministeren dette som en egnet måte å bruke resultatene av nasjonale prøver og vil han foreta seg noe overfor kommuner som benytter resultatene fra prøvene i strid med regelverket?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet og datatilsynet sier at nasjonale prøver, kartleggingsprøver og elevundersøkelsen kun kan brukes etter formålet. Skal de brukes på annen måte må det innhentes aktivt samtykke fra foreldre og lærere. I Oslo brukes resultatene på nasjonale prøver, elevundersøkelse og kartleggingsprøver som en del av den lokale lønnsdannelsen for lærere, resultatene brukes som grunnlag for å gi personlige lønnstillegg til rektorer. Dette er ikke i tråd med formålet og aktivt samtykke er ikke innhentet. Saken er omtalt i VG 12. mars 2015. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/her-er-de-nye-skjemaene-som-erstatter-rektor-kontraktene/a/23413594/

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Nasjonale prøver, kartleggingsprøver og Elevundersøkelsen er til for at de ansatte i skolen og myndigheter på ulike nivåer skal få viktig og verdifull informasjon om opplæringen, utbyttet av opplæringen og skolemiljøet på skoler i Norge. Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i faget engelsk. Resultatene skal brukes til kvalitetsutvikling både av skoler og skoleeiere og som en del av grunnlaget for nasjonal utdanningspolitikk. De nasjonale prøvene gir likevel bare et begrenset bilde av elevenes ferdigheter og kompetanse. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om den enkelte elev og skole.
Reglene i personopplysningsloven fastslår at informasjonen som samles inn og samlinger av informasjon skal brukes i samsvar med formålet for innsamlingen, jf. personopplysningsloven § 11. Dette innebærer at opplysningene fra nasjonale prøver skal brukes til å kartlegge og vurdere elevenes opplæring, læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter.
Det legges ned mye arbeid for å sikre at de nasjonale prøvene virker etter formålet; å vurdere elevenes læring, støtte skoler og lærere i oppfølgingsarbeidet og være en del av grunnlaget for videre utvikling av kvaliteten på opplæringen. De nasjonale prøvene har ikke til formål å vurdere den enkelte lærer eller rektor.
Jeg mener det er både viktig og riktig at resultatene fra nasjonale prøver og Elevundersøkelsen er tema i dialogen mellom skoleeier og de ansatte i skolen, og de ansatte imellom. Blir ikke resultatene diskutert og brukt som en del av grunnlaget for hvordan kvaliteten på opplæringen kan utvikles, oppfyller ikke prøvene sitt formål og skolen mister en viktig mulighet til evaluering og utvikling av opplæringen elevene får.