Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1359 (2014-2015)
Innlevert: 26.08.2015
Sendt: 27.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden avklara om ein kommune kan avslutta samarbeidet med Arbeids- og velferdsetaten om drifta av eit Nav-kontor ved ikkje å fornya samarbeidskontrakten når kommunen opplever at kommunen bli sitjande att med oppgåver som i utgangspunktet var statlege, dei statlege stillingane blir borte eller flytta til større kommunar og statlege bemanningsgarantiar slik på sikt blir reduserte?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Arbeids- og velferdsforvaltningsloven bestemmer at Arbeids- og velferdsetaten og kommunene skal ha felles lokale kontorer som dekker alle kommuner. Kontoret skal, i tillegg til å ivareta oppgaver for Arbeids- og velferdsetaten, som et minimum ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosialtjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Loven angir videre at det felles kontoret skal opprettes ved en avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og den enkelte kommune. Et minstekrav til avtalen er at den inneholder "bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift av kontoret, hvilke kommunale tjenester som skal inngå i kontoret, og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og kommunens øvrige tjenestetilbud," jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14.
Oppstår det uenighet mellom partene ved inngåelse eller gjennomføring av avtalen, for eksempel vedrørende ansvar for oppgaver eller tilførsel av ressurser, kan tvistesak fremmes for fylkesmannen. Fylkesmannen mekler i møte med partene. Dersom meklingen ikke fører til enighet, sendes saken til en uavhengig tvisteløsningsnemnd for avgjørelse.
Som det fremgår av min redegjørelse ovenfor, kan en kommune ikke trekke seg fra en avtale om opprettelse og drift av felles NAV-kontor eller nekte å fornye avtalen. Kommunen kan imidlertid ivareta sine interesser ved å benytte de tvisteløsningsmekanismer som er opprettet.