Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1365 (2014-2015)
Innlevert: 27.08.2015
Sendt: 28.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Avtalen om opphevelse av boplikt for prester oppheves fra 1. september. Fra samme dato vil prestene bli fordelsbeskattet ved å bo i presteboligen. Problemet er at takseringen av boligene i flere bispedømmer ikke er ferdig, mens det i andre bispedømmer er strid om takstene. Mange har dermed ikke tilstrekkelig grunnlag til å ta et informert valg om man skal fortsette å bo i boligen eller flytte.
Hvordan ser statsråden på dette, herunder spørsmålet om ikrafttredelsestidspunktet for opphevelse av boplikten?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er 700-800 prester som i dag bor i tjenestebolig. Mange av disse bor på steder hvor verdsettingen av boligen vil medføre en fordelsbeskatning som dekkes inn gjennom den lønnskompensasjonen som prestene har fått fra 1. september 2015. De prestene som bor i tjenesteboliger i byer og pressområder, må regne med at lønnskompensasjonen ikke dekker opp den fordelsbeskatningen prestene blir ilagt. De opplysningene vi i dag har om resultatet av verdsettingen av tjenesteboligene, viser et gjennomsnitt som ligger godt under hva partene la til grunn da avtalen om lønnskompensasjon ble inngått.
Jeg er kjent med at det i noen bispedømmer ennå gjenstår å få endelig avklart hva tjenesteboligene der skal verdsettes til.
Min forståelse av tidsfaktoren i denne saken, er at partene som forhandlet og fastsatte 1. september 2015 som virkningsdato for avtalen om lønnskompensasjon, undervurderte tiden det ville ta å få avklart den endelige og individuelt baserte verdsettingen. Selv om en del prester ikke er gjort kjent med den endelige verdsettingen før boplikten ble opphevet 1. september, går jeg ut fra at prestene i alminnelighet har god innsikt i boligmarkedet og leieprisene i området der de bor og har dannet seg et bilde av de skattemessige konsekvensene.
Jeg mener det er relevant å peke på at lønnskompensasjonen som er gitt fra 1. september, er gitt alle prestene, også de 500–600 prestene som i dag ikke bor i tjenestebolig. En forskyvning av tidspunktet for avviklingen av boplikten, ville tilsvarende forskjøvet virkningsdatoen for lønnskompensasjonen. Jeg antar at dette aspektet ved saken hadde betydning for partenes beslutning om at avtalen ikke skulle ha senere virkningsdato enn 1. september.
Departementet har løpende kontakt med bispedømmene om de spørsmålene som opphevingen av boplikten fra 1. september reiser for den enkelte prest og prestefamilie. De opplysningene vi har mottatt fra bispedømmene, viser at det er få prester som er kommet i en uforutsett, urimelig situasjon per 1. september. For disse prestene er jeg trygg på at bispedømmene sørger for å avhjelpe situasjonen.