Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2014-2015)
Innlevert: 31.08.2015
Sendt: 31.08.2015
Besvart: 07.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvilket år mener samferdselsministeren skal være utgangspunktet for målet om nullvekst i biltransport rundt de store byene?

Begrunnelse

Aftenposten skriver 30. august om uenigheter i forståelsen av Stortingets mål om at all transportvekst rundt byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette er fastsatt i Stortingets klimaforlik fra 2012, og nylig i behandlingen av Nasjonal transportplan. Uenigheten mellom lokalpolitikere i henholdsvis Oslo og Akershus og stortingspolitikere går ifølge Aftenposten både på hvilke transporttyper som skal omfattes av målet, og hvilket år som skal være utgangspunktet for beregningen. Aftenposten skriver at "det ikke er definert noe år man skal sammenligne med" for å se om målet om at all transportvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange nås.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I tråd med Klimaforliket la regjeringen og Stortinget ved behandlingen av Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 til grunn at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Det finnes ikke et tilsvarende mål for næringstransport. Det ventes en økning av denne i takt med befolkningsutvikling og økonomisk vekst. Dette innebærer at det i og rundt de store byene fortsatt er behov for utvikling av vegnettet for å bedre framkommeligheten for næringstransport og busstrafikk uten å legge til rette for mer personbiltransport.
Helhetlige bymiljøavtaler er et viktig virkemiddel for å bidra til å oppfylle målet om at personbiltrafikken ikke skal øke i storbyområdene. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å starte forhandlinger om bymiljøavtaler med Oslo/Akershus og Trondheim/Sør-Trøndelag. Jeg legger også til grunn at det relativt snart blir aktuelt med forhandlinger med Bergensregionen og Nord-Jæren. Forhandlinger med øvrige byområder vil ligge noe lengre fram i tid.
For de enkelte byområdene som det forhandles med, kan det være naturlig å måle det som lokale og regionale myndigheter forplikter seg til med utgangspunkt i avtaleperiodens start og slutt. Det arbeides med sikte på at de første avtalene vil gjelde fra 2015/2016 til 2023.