Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1391 (2014-2015)
Innlevert: 03.09.2015
Sendt: 03.09.2015
Besvart: 15.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at sårbare fagmiljø som sårpoliklinikken ved Flekkefjord sykehus består selv om sentrale ildsjeler forsvinner, og hvordan vil statsråden bidra til å bygge opp flere og større fagmiljø på området?

Begrunnelse

Rundt 50.000 nordmenn sliter med kroniske sår. Hjelpen de får strekker ikke til. Mange opplever å bli en kasteball mellom fastlege, hjemmesykepleien og ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten.
Organiseringen av omsorgen med alvorlige og kroniske sår er i dag tilfeldig, til tross for at det dreier seg om en stor gruppe mennesker med betydelige plager i sitt daglige liv. Mangelfull opplæring av helsepersonell har resultert i få, små og sårbare fagmiljø. En lite systematisk finansieringsordning og uklare ansvarsforhold gjør at behandlingstilbudet blir varierende.
På dette området har vi noe å lære fra vårt naboland Danmark, som har bygd opp sårsentre ved flere av de store sykehusene, med Sårhelingssenteret på Bispebjerg hospital som sentrum. Denne avdelingen fungerer som sentrum og motor for all sårbehandling, ikke bare i Danmark, men i hele Skandinavia. I tillegg har de bygd opp et telemedisinsk system hvor helsepersonell i kommunene kan få støtte i sitt arbeid med sår fra sentrene.
De norske fagmiljøene på området er i stor grad et resultat av enkeltpersoners initiativ, og ikke en følge av en systematisk satsning. Utfordringen ved at sårpoliklinikker etableres av ildsjeler på området er at tilbudet blir sårbart. Forsvinner ildsjelene forsvinner også tilbudet.
Et eksempel på dette ser vi nå ved Flekkefjord sykehus, som er ett av sykehusene som har etablert sårpoliklinikk. Avdelingsleder og sårkirurg, Marcus Gürgen er blant Norges ledende eksperter på området. Gürgen har sagt opp stillingen ved sykehuset og hele sårpoliklinikken står med dette i fare.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Gode tilbud innen sårbehandling er viktig for de mange pasienter med alvorlige og kroniske sår. Som det fremgikk av mitt svar på et annet skriftlig spørsmål fra representanten Kjenseth i januar i år, har flere helseforetak opprettet tverrfaglige sårenheter bestående av legespesialister og sykepleiere med bakgrunn fra ulike fagområder for å tilrettelegge for en god og helhetlig ivaretakelse. Slike fagmiljøer kan både gi råd til primærhelsetjenesten og fungere som en arena for faglig diskusjon og beslutninger om tiltak for pasienter som henvises og vurderes å ha behov for videre behandlingstiltak på sykehuset. Jeg viste samtidig til et eksempel på et slikt fagmiljø på hudavdelingen i Universitetssykehuset i Tromsø der også andre spesialister med sårkompetanse inkluderes. I tillegg har avdelingen laget en samhandlingsarena som inkluderer pasientveiledning via pc og mobil. Erfaringer viser at tiltaket er kompetansehevende for alle involverte.
Et annet eksempel er Oslo universitetssykehus som i tillegg til sårpoliklinikk har et ambulerende sårteam, som er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune. Sårteamet består av overlege og sykepleier som månedlig reiser til sykehjem. Dårlige pasienter kan dermed slippe å reise til sykehuset. Kompetanseoverføring og samarbeid fremmes ved at sykehjemslege og pleier er til stede, og det skaper trygghet som igjen reduserer behovet for kontroller ved sykehuset. Flere eksempler kunne nevnes, hvor en fellesnevner er at de fleste er tverrfaglige og skjer i samarbeid med kommunehelsetjenesten.
Et av forslagene i fremlagte stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste er å bygge opp en primærhelsetjeneste preget av tverrfaglighet med flere tverrfaglige team. Det vil være bra også for pasienter med alvorlige og kroniske sår, der det å stille korrekt diagnose er et viktig element.
Regjeringen har også satt av 12,5 mill. kroner til lønnstilskudd til videreutdanning i avansert klinisk sykepleie for sykepleiere som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester. Formålet er å stimulere til en kompetanseoppbygging som vil bidra til en bedre helsetjeneste.
Jeg er opptatt av at det skal finnes et godt helsetilbud til ulike pasientgrupper, også gruppen representanten Kjenseth stiller spørsmål om. Status er undersøkt for den aktuelle sårpoliklinikken som Kjenseth stiller spørsmål om. Helse Sør-Øst RHF opplyser at tilbud vil opprettholdes ved at det er inngått avtale med vedkommende spesialist om en 20 prosent stilling ved Flekkefjord sykehus.