Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1397 (2014-2015)
Innlevert: 03.09.2015
Sendt: 04.09.2015
Besvart: 11.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Vil justisministeren omprioritere ressurser og sette i verk hastetiltak for å sikre at: Politiets utlendigsenhet får lokaler og ansatte tilpasset det nivået flyktninger som kommer, UDI har ressurser til å gjennomføre asylintervju og behandle søknader om asyl raskere enn i dag, og tilpasse mottakskapasiteten i tråd med det antallet flyktninger som faktisk kommer?

Begrunnelse

Det kommer mange fler flyktninger til Norge enn det regjeringen har lagt til grunn for dagens mottakskapasitet. Regjeringen har i budsjett forventet 11 000 flyktninger i 2015. Så langt i år har det ankommet over 8000 (med like over 2000 bare i august). Hvis denne trenden fortsetter kommer tallet for 2015 til å passere 15-16 000. Spesielt for enslige mindreårige asylsøkere har antallet økt kraftig. Dobbelt så mange ankomster som på samme tid i fjor.
Kapasiteten er sprengt hos politiets utledningsenhet som er det første møte asylsøkerne har med Norge. Det trengs både fler transittmottak, ordinære mottak og egne tilbud til barn som kommer til Norge for å søke asyl alene. Nyankomne får beskjed om at det kan ta opp til 14 måneder før de får gjennomført asylintervju. Innen det er gjort kan man ikke få familiegjenforening eller komme i gang med sitt nye liv i Norge. UDI beklager selv at det er lang ventetid. Det er behov for å ruste opp beredskapen til å ta i mot de som kommer. Det er en internasjonal krise som nå har kommet til Norge, og Norges beredskap er i dag for dårlig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Den kraftige økningen i antall personer som søker beskyttelse den senere tiden setter, som representanten påpeker, utlendingsforvaltningen under press og krever mye av de ulike aktørene. I første omgang har det vært behov for hastetiltak knyttet til asylsaksregistrering og innkvartering. Politiets utlendingsenhet har i august tilsatt 21 nye personer til registreringsarbeidet. Regjeringen fremmet i tillegg i statsråd den 4. september en kongelig resolusjon som sørger for en umiddelbar styrking av politiets registreringsarbeid med 5 mill. kroner.
Kapasiteten i asylmottak, særlig i transittmottak der søkerne oppholder seg den første tiden, er svært presset. For å møte utfordringen oppretter UDI nå et stort antall nye mottaksplasser, inkludert midlertidige nødinnkvarteringsplasser. Justis- og beredskapsdepartement har fullmakt fra Stortinget til å øke antall mottaksplasser innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av asylmottak, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over budsjettpostene som finansierer mottaksdrift.