Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1398 (2014-2015)
Innlevert: 03.09.2015
Sendt: 04.09.2015
Besvart: 16.09.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Solenergi åpner for at folk flest og bedrifter kan bli sin egen strømleverandør. Sverige har bygget ut 37 MW med sol finansiert av elsertifikater. Tilsvarende tall for Norge er 0 MW. Støtteordningene er ikke tilstrekkelige. Et høringsforslag fra NVE vil i følge Solenergiforeningen skape enda større hindre for næringsaktører som vil bygge større solcelle-anlegg i Norge.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at solenergi produsert av folk og bedrifter flest kan bli en del av klimaløsningen?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen legger gjennom forskjellige virkemidler til rette for økt bruk av klimavennlige energiteknologier, både solenergi og andre løsninger som bidrar til en fremtidsrettet energiforsyning. Elsertifikatordningen, plusskundeordningen, støtte fra Enovas programmer og fritak for nettleie og elavgift bidrar på ulike måter til fremme av produksjon og bruk av fornybar energi.
Plusskundeordning gjør det enkelt for forbrukere som produserer kraft å få betalt for overskuddskraften. Plusskunden betaler ikke nettleie for den egenproduserte kraften de selv bruker. Hvis plusskunden har overskuddskraft som selges i markedet, slipper hun å betale innmatingsavgift til nettet. Dette gir gode incentiver for forbrukere som har begrenset med overskuddskraft. NVE gjennomgår i disse dager innspillene til en offentlig høring der direktoratet foreslår enkelte endringer i ordningen.
Det praktiseres fritak for elavgift for solkraft som produseres til eget forbruk. I tillegg gir Enova støtte til solenergi i husholdninger, og i noen tilfeller også under program for ny teknologi for fremtidens bygg.
I Norge er den norsk-svenske elsertifikatordningen det viktigste tiltaket for å fremme ny fornybar elproduksjon generelt. Ordningen er teknologinøytral, dvs. at den er lik for all ny kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, herunder vann, vind, bio og sol. Ordningen er rettet mot å stimulere de mest lønnsomme fornybarprosjektene. Dette er ofte store prosjekter som ikke kvalifiserer til plusskundeordningen, eller Enovas programmer.
Regjeringen skal legge frem en helhetlig energimelding der forsyningssikkerhet, næringsutvikling og klima ses i sammenheng. En viktig del av meldingen blir å belyse sentrale temaer knyttet til produksjon og forbruk av energi i Norge, herunder en gjennomgang og vurdering av virkemiddelbruken på energiområdet.