Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1399 (2014-2015)
Innlevert: 04.09.2015
Sendt: 04.09.2015
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 14.09.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): 8. juli i år gir EFTA-landenes overvåkingsorgan Norge kritikk for å bryte EØS-avtalens bestemmelser om retten til å opprettholde familieliv.
Hva vil statsråden svare ESA og har statsråden til hensikt å endre det norske regelverket slik at EØS-borgere får oppfylt retten til familieliv og vil han sikre at samme praksis gjennomføres for norske borgere?

Begrunnelse

Lenke til ESAs reasoned opinion: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/759684.pdf

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har innledet en formell prosess mot Norge for manglende etterleving av direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i utlendingsloven kapitel 13 og utlendingsforskriften kapittel 19. De relevante bestemmelsene trådte i kraft i Norge 1. januar 2010. ESA tar opp flere problemstillinger som departementet nå følger opp. 1. juli i år sendte departementet ut et høringsbrev med forslag til endringer i to paragrafer i utlendingsforskriften. Forslagene gjelder:
-Dagens regel i utlendingsforskriften § 19-6 om samboere krever i utgangspunktet at samboere må ha bodd sammen i to år for å bli ansett for å ha en varig tilknytning. Det er unntak fra toårskravet når samboerne har eller venter barn sammen. Nå foreslår departementet i tillegg at Utlendingsdirektoratet (UDI) kan gjøre unntak når særlige grunner tilsier det. Endringen innebærer at UDI i tillegg til varighet også kan vektlegge andre momenter i en helhetsvurdering av om et forhold er å anse som varig.
-ESA anser dagens regel i utlendingsforskriften § 19-7 om hvilke familiemedlemmer som i tillegg til de nærmeste familiemedlemmene kan få rett til opphold i Norge utover tre måneder, for å være for snever. Departementet er enig i at ordlyden i direktivet omfatter flere personer enn det som framgår av utlendingsforskriften, og foreslår å utvide kretsen som kan få oppholdsrett med forsørgede familiemedlemmer.
ESA tar også opp andre spørsmål. Norge har frist til 8. oktober i år for å svare ESA. Svaret vil være offentlig.