Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1401 (2014-2015)
Innlevert: 04.09.2015
Sendt: 04.09.2015
Besvart: 15.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Under seminaret "Klinikeren i helsetjenesten" under Arendalsuka, demonstrerte tilsette i Arendal ved Sørlandet Sykehus (SSSF) mot nedlegging av nyfødtposten. Dei tilsette meiner at dei ikkje er blitt høyrt av leiinga. Fagdirektør Per Engstrand uttalte i debatten at det var fylkeslegen, ikkje styret, som tilrådte at nyfødtavdelinga ikkje kunne fortsette.
Kan statsråden gjere greie for Engstrand sin uttalelse og fylkeslegen sitt mandat til å bestemme framtidig organisering?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fylkesmennene i Vest- og Aust Agder gjennomførte i perioden 19.november 2014 til 27. mars. 2015 et felles tilsyn med nyfødtmedisinen i Sørlandet sykehus HF. Rapport fra tilsynet forelå 27. mars 2015. Rapporten påviste to avvik. Et av disse var at Sørlandet sykehus HF ikke sikrer forsvarlig behandling av syke nyfødte ved Sørlandet sykehus Arendal. Fylkesmannen uttaler blant annet at:

"Antallet alvorlig syke nyfødte og akutte situasjoner ved Sørlandet sykehus Arendal er for lavt til å vedlikeholde kompetanse i nyfødtmedisin. Det er ikke tilstrekkelig realkompetanse til enhver tid til å ivareta en forsvarlig tjeneste til de syke nyfødte."

I brev til Sørlandet sykehus HF datert 13. mai 2015 presiserer Fylkesmannen i Vest-Agder at det ligger til helseforetaket å foreta de organisatoriske valg som til enhver tid sikrer forsvarlige tjenester til pasientene. Styret for Sørlandet sykehus HF vedtok som kjent i møte 18. juni 2015 at alle syke nyfødte med behov for behandling og pleie over tid som krever særskilt kompetanse, i fremtiden skal behandles ved nyfødtenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand, og at nyfødtposten ved Sørlandet Sykehus Arendal legges ned.
De nasjonale føringene for fødselsomsorgen er nedfelt i stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" (2008-2009) og Helsedirektoratets veileder "Et trygt fødetilbud" fra 2011. Det er min vurdering at de vedtatte endringene i tilbudet til syke nyfødte i Sørlandet sykehus er i tråd med disse føringene.