Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1402 (2014-2015)
Innlevert: 04.09.2015
Sendt: 04.09.2015
Besvart: 11.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Voss Lensmannskontor er reduserte frå 18 stillingar til 15 stillingar, og det er gjeve signal om ytterlegare nedskjeringar på to prosent neste år, ifølgje oppslag i avisa Hordaland 29/8. Tillitsvalte uttalar at dei opplever ein heilt annan verkelegheit enn det justisministeren gir inntrykk av sin mykje omtala video, og at nedskjeringane vil få alvorlege fylgjer.
Kva vil statsråden gjere for å sikre Voss lensmannskontor nok stillingar og vil statsråden ta i mot invitasjonen om besøk på Voss?

Begrunnelse

Voss lensmannskontor har ei bemanning på 0,73 stillingar per 1000 innbyggjarar, langt frå målet om 2 stillingar per 1000 innbyggjarar, og har opplevd ein reduksjon i kapasitet på 16,7 prosent. Tillitsvalte opplyser at nedskjeringar vil gå ut over gransking, førebyggjande arbeid, sivile saker, narkotika m.m.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter ikke antall årsverk og bevilgninger til de enkelte lensmannskontorene. Budsjettet til politiet blir fordelt til Politidirektoratet, som igjen fordeler til politidistriktene. Politidistriktene fordeler videre til lensmannskon-torene.
Regjeringen har prioritert å øke bevilgningene til politiet de siste to årene, og økt politibemanning har høy prioritet. Pr 31.12.2013 hadde vi en politidekning på 1,71 pr 1000 innbyggere. Ett år senere, 31.12.2014, var dette økt til 1,77 politiutdannede pr 1000 innbyggere. Måler er at det på nasjonalt nivå skal være to polititjenestemenn og -kvinner per 1 000 innbyggere i løpet av 2020. Jeg understreker at dette er i gjennom-snitt for hele landet og at målet ikke gjelder det enkelte distrikt eller lensmannskontor. På politidistriktsnivå varierer dette tallet ut fra kriminalitetsbildet, lokalt og om det enkelte distrikt står overfor særskilte utfordringer. Derfor varierer dette fra 1,17 i Asker og Bærum til 2,74 i Oslo og 3,64 i Øst-Finnmark (alle tall pr 31.12.2014). Tilsvarende variasjon vil det også være mellom de lokale tjenestestedene.
På regjeringens to budsjettår er budsjettet til politiet og påtalemyndigheten økt med om lag 1,56 mrd. kr, korrigert for pris- og lønnsvekst og inkludert merverdiavgift, bl.a. til følgende:

700 nye politistillinger
100 mill. kr til sivil bemanning fra 2014, som bidrar til å frigjøre politiårsverk med helårsvirkning fra 2015 på 140 mill. kr
50 nye påtalejurister

I tillegg er bevilgningene økt til prioriterte områder som flere returer av personer som ikke har lovlig opphold i Norge, sikkerhet og beredskap, IKT og igangsetting og gjennomføring av nærpolitireformen.
Regjeringen har for 2015-budsjettet innført en effektiviseringsreform som gjelder alle offentlige virksomheter, inkludert politi- og lensmannsetaten.
Jeg prioriterer å besøke politidistrikter og tjenestesteder både utfra mine egne ønsker og invitasjoner. Det å ha god dialog med de som er i første linje er viktig for meg som statsråd.