Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1403 (2014-2015)
Innlevert: 04.09.2015
Sendt: 04.09.2015
Besvart: 11.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvordan vil statsråden sikre at sammenslåing av lensmannskontor som både er fornuftig og ønsket av det lokale politiet og kommunestyrene ikke stopper opp?

Begrunnelse

Lensmannskontorene i Midt-Telemark (Bø/Sauherad og Nome) har over tid hatt et ønske om å slå seg sammen. Dette for å få en mer rasjonell drift av disse lensmannskontorene som ligger med kort geografisk avstand og i en årrekke har samarbeidet uavhengig av kommunegrensene. Fasilitetene ved Bø og Sauherad lensmannskontor er ikke tilfredsstillende, verken for de ansatte eller for besøkende og andre som må benytte seg av dette kontoret.
Kommunestyrene i de aktuelle kommunene vedtok våren 2015 at de ønsker en sammenslåing. Dette er resultat av dialog mellom den enkelte kommune og lokalt politi for å sikre en best mulig polititjeneste for innbyggerne i Midt-Telemark. Nå eksisterer det imidlertid en bekymring rundt tidshorisonten av sammenslåingen. Jeg får opplyst at man er bekymret for at nærpolitireformen skal forsinke prosessen og at denne gjennomføringen vil kunne dra ut i flere år.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Nærpolitireformen skal iverksettes fra 2016 og innebærer endringer både i politiets struktur og arbeidsmåte. Etter at politimestrene for de nye politidistriktene er på plass, vil det skje et endrings- og utviklingsarbeid. Dette arbeidet vil ha ulik fremdrift i de forskjellige politidistriktene, men vil vare gjennom 2016 og inn i 2017.
Endringer i lokal struktur er en del av reformen. Det legges opp til en bred prosess med tett samarbeid mellom politiet og kommunene i den forbindelse. Den lokale strukturen i politiet skal være gjenstand for en helhetlig vurdering, for å sikre at polititjenesten oppfyller de kravene som er vedtatt av Stortinget.
Det er positivt med eksempler på at politiet og kommunene allerede har et godt samarbeid om disse spørsmålene. Det vil kunne bidra til en god og rask prosess når den lokale strukturen i de nye politidistriktene skal behandles under ett.