Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1405 (2014-2015)
Innlevert: 04.09.2015
Sendt: 07.09.2015
Besvart: 14.09.2015 av næringsminister Monica Mæland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Vestlandet står overfor store omstillinger og det organiserte designmiljøet med hovedsete i Bergen, flommer over av søknader men savner et mer dynamisk virkemiddelapparat for å gripe muligheten til å katalysere nye tverrfaglige innovasjonsprosjekter med stort vekstpotensial. Regjeringen har satt av 75 millioner til formålet som forvaltes av DogA.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at midlene skal komme hele landet, og spesielt næringer der vi har nasjonale fortrinn, til gode?

Begrunnelse

Fallet i oljeprisen har medført dramatiske endringer for store deler av næringslivet, spesielt på Vestlandet. Det gir utfordringer til virkemiddelapparatet og dets evne til å støtte opp under drivere som kan skape ny aktivitet. Industrien på Vestlandet har gjennom generasjoner vist evne til omstilling og ta i bruk kunnskap på nye områder.
Design Region Bergen ble etablert i 2007 og har på få år samlet Vestlandet, vist handlekraft og har ambisjon om å ta en lederrolle innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling. De fikk Arena status i 2013 med støtte fra Innovasjon Norge i 3 år. Høsten 2015 startet det første kullet på 28 studenter på Design Thinking utdanningen. Det er en masterutdanning utviklet i samarbeid med NHH, Høyskolen i Bergen og Kunsthøyskolen. Bare Alto Universitetet i Helsinki har tilsvarende utdanning i Norden. Lærerkrefter hentes fra de beste miljøene i verden. Det ble stilt høye teoretiske og praktiske krav for å få plass på studiene. Design Region Bergen arrangerer den årlige RAFF design uken, deltar i en rekke nærings og kunnskapsnettverk, og flommer over av miljøer som trenger bistand. Design Region Bergen bidro til at Hordaland sto for 20 av totalt 137 søknader om nasjonale design prosjektmidler som DogA administrerer.
Det er etablert en regional struktur med mål om å gi konkurransefortrinn ved å kombinere kapital, kompetanse og nettverk. Det er et økende behov for å tilføre ny kunnskap også hos designkjøpere for å kunne realisere prosjektet med høy grad av innovasjon og vekst. Det organiserte designmiljøet har potensial til å være en driver og endringsagent i omstillingsarbeidet.
DogA er det nasjonale senter for designdrevet innovasjon og mottar årlig 75 millioner fra Nærings- og fiskeridepartementet. De utlyser prosjektmidler som bedrifter kan søke på, men ingen frie midler som kan støtte opp under den enorme interessen for design som er skapt på Vestlandet som følge av Design Region Bergen, Arena statusen og behovet for omstilling som følge av utfordringer i olje- og vedlikeholdsindustrien. Design Region Bergen har fått avslag på søknaden om bistand, inklusiv ønske om å få midlertidig overført stillingsressurs fra DagA.
Næringskomiteen var tydelig på at omdanningen av Norsk Designråd og Norsk Form til Norsk design- og arkitektursenter DogA i 2014 skulle gi en bedre utnyttelse av de statlige midlene og en mer slagkraftig organisasjon. Det ble også vist til at DogA skulle arbeide for hele landet og styrke næringer der vi har nasjonale fortrinn. Design Region Bergen har et bredt nedslagsfelt og vil fremheve arbeidet rettet mot havrelatert industri så som marin, maritim og petroleum samt tjenestedesign.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Norsk næringsliv står overfor store og krevende omstillinger. Det er behov for fornyelse og nytenkning, med flere nye, innovative virksomheter som resultat. Strategisk bruk av design kan være ett element som kan styrke konkurranseevnen og øke lønnsomheten for norske virksomheter.
Regjeringen har styrket og vil framover styrke virkemidlene som bidrar til nyskaping og innovasjon.
Regjeringen ønsker i hovedsak bredt innrettede programmer uten tematiske begrensninger.
Dette gir økt konkurranse om midlene, og bidrar til at støtten går til de kvalitativt beste prosjektene, med størst verdiskapingspotensial og samfunnsøkonomisk effekt. Få føringer sikrer at midlene disponeres til de prosjektene som har størst potensial for verdiskaping, uavhengig av bransje.
DOGA forvalter prosjektmidler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) som er en åpen konkurransearena som er tilgjengelig for alle regioner og bransjer/næringsliv i hele landet. Jeg mener en slik innretting ivaretar behovet for at midlene kan komme prosjekter i hele landet til gode. For eksempel hadde Vestlandet i perioden 2009-2014 en andel av igangsatte DIP-prosjekter på 30 %. Hovedvekten av prosjektene var innenfor sektorer hvor vi har nasjonale fortrinn, som maritim, havbruk, og olje og gass.