Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 08.09.2015
Besvart: 11.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden stadfeste at politiet i Noreg i dag ikkje har tilhøve som sikrar etaten sine tilsette gode arbeidsvilkår, og kva vil i så fall statsråden gjere med dette?

Begrunnelse

Berlingske Tidende skreiv måndag 31. august om det som i følgje avisa er problem politiet i Noreg opplever. Avisa viser til eit intervju fagdirektør ved justis- og beredskapsdepartementet, Dag Egil Adamsen, har gitt til Jyllands-Posten. I følgje Berlingske Tidende meiner Adamsen at politiet har dårlegare arbeidsvilkår som følgje av at Noreg ikkje er medlem av Europol.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: EU gir nå Europol et endret rettsgrunnlag. Dette innebærer at Danmark, som har et såkalt rettsforbehold på EUs justis- og innenriksområde, enten må endre sin politikk på dette området eller inngå en tilslutningsavtale med EU om deltakelse i Europol, slik som Norge har gjort. Spørsmålet har ført til en politisk debatt i Danmark. Danske myndigheter har henvendt seg til Norge for å få nærmere informasjon om vår posisjon og vårt faglige handlingsrom i Europol basert på vår tilslutningsavtale.
Danske medier har også vist interesse for å klarlegge Norges situasjon i Europol i og med at dette kan bli et alternativ for dansk politi.
I intervjuet med fagdirektør Adamsen som er trykket i dansk presse gir han ren faktainformasjon om hvilke faglige rammer Norge arbeider innenfor i Europol. Rammene er lagt gjennom tilslutningsavtalen som vi inngikk med EU i 2001 om deltakelse i Europols virksomhet. Det opplyses i intervjuet at Norge har begrensninger i tilgang til informasjon fra sentrale databaser i Europol sammenliknet med EUs medlemsland. Det ble også vist til at vi ikke har muligheter, som disse har, til å delta i avgjørende beslutningsprosesser, for eksempel å ha stemmerett, når det gjelder strategisk og faglig utvikling av Europol. Dette er en situasjon Norge deler med de andre landene som ikke er medlem i EU og som har inngått tilslutningsavtale med Europol.
Sammenliknet med EUs medlemsland arbeider politiet i land som bare har en tilslutningsavtale derfor mindre tett på sentrale deler av Europols samlede virksomhet.
Dette gjelder også for det øvrige samarbeidet land utenfor EU har med unionen på det justis- og innenrikspolitiske området. Vi er avhengig av å inngå tilsutningsavtaler til rettsaktene som regulerer EUs arbeid på fagfeltet. Disse avtalene vil gjennomgående gi begrenset tilgang til aktiviteter og påvirkningsprosesser sammenliknet med medlemslandene.
For øvrig vil jeg legge til at norsk politi ellers har mange muligheter for fullskala deltakelse i internasjonalt samarbeid både bilateralt og i flernasjonale organisasjoner. Politiet benytter seg av disse arenaene i stor grad.