Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1415 (2014-2015)
Innlevert: 08.09.2015
Sendt: 08.09.2015
Besvart: 16.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Den planlagte samferdselspakken, «Nord-Jæren pakke 2" i Rogaland, vil medføre store kostnadsøkninger for næringsliv og innbyggere i form av økte bompenger. Planlagt lokalisering av bomstasjonene kan ramme enkeltpersoner og bydeler urimelig. Omsider har også flere lokalpolitikere som stemte for bompakkene forstått dette. De er nå ute i media og hevder at deres egne vedtak er for dårlig utredet.
Hvordan stiller statsråden seg til spørsmålet om det bør gjennomføres en grundigere konsekvensutredning av "Nord-Jæren pakke 2"?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved den lokalpolitiske behandlingen av forslag til finansierings- og bompengeopplegg for Bypakke Nord-Jæren høsten 2014, sluttet både Rogaland fylkeskommune og Stavanger, Sandnes og Sola kommuner seg til en plassering av bomstasjonene som lagt til grunn i saksframlegget. Forslaget var utarbeidet av Statens vegvesen Region vest i samråd med berørte kommuner og anbefalt av styringsgruppen for Transportplan Jæren.
Samferdselsdepartementet er i gang med å underlegge det lokale forslaget til en Bypakke Nord-Jæren en grundig vurdering. Som ledd i departementets og regjeringens vurdering av saken, vil det også bli tatt sikte på ekstern kvalitetssikring KS2. Det er for tidlig å konkludere mht. rammene for kvalitetssikringen, men jeg mener det vil være naturlig om man i kvalitetssikringen ser nærmere på robustheten ved bompengeopplegget.
Dersom det skal gjøres endringer i bompengeopplegget i forhold til det som følger av de lokale vedtakene, må dette avklares gjennom nye vurderinger og vedtak lokalt. Et eventuelt forslag til endringer krever ny lokalpolitisk behandling både i berørte kommuner og i Rogaland fylkeskommune før saken kan behandles videre sentralt og legges fram for Stortinget.