Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1436 (2014-2015)
Innlevert: 16.09.2015
Sendt: 16.09.2015
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 24.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Vev-Al-Plast A/S og Stiftelsen RIBO har i over 20 år jobbet med heldøgns tilbud til risikoutsatt ungdom med store og sammensatte problemstillinger. De kan vise til svært positive resultater. Det er behov for nasjonale heldøgns plasser i krysningspunktet mellom Helse og NAV for disse ungdommene. Styringssystemer vanskeliggjør dette.
Vil Ministeren ta nødvendige grep så dette prosjektet kan realiseres og bli et tilbud til unge på tvers av forvaltningsgrener og opptaksområder?

Begrunnelse

Et samarbeidsprosjekt mellom Vev-Al-Plast A/S og Stiftelsen RIBO om å etablere 11 nasjonale heldøgns plasser i krysningspunktet mellom Helse og NAV for risikoutsatt ungdom med store og sammensatte problemstillinger vanskeliggjøres av de tette skottene mellom Nav og Helse. Det oppleves som en stor hindring for å nå denne ungdomsgruppa.
I dag er det 11.400 personer mellom 18-30 år som mottar uføretrygd. 60 % av disse har en psykiatrisk lidelse. Dette er ungdom som har fått tilbud om og forsøkt gjentatte tiltak i sine hjemkommuner, men mislyktes med det meste. Nevnte ungdommer ville, om disse ikke hadde fått et helhetlig tilbud ved RIBO og VAP, blitt anbefalt og fått innvilget uføretrygd. Statistisk sett koster det samfunnet mellom 12-13 millioner kroner i gjennomsnitt for hver ungdom som dropper ut av skole og som samtidig ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Kostnadene med piloten vil være inndekket om bare en av disse ungdommene kommer ut i jobb.
BO og Vev-Al-Plast AS (VAP) har i over 20 år jobbet med nettopp med denne gruppen ungdom.
Gjennom tett samarbeid gir de et heldøgns tilbud og kan vise til svært positive resultater i det helhetlige arbeid.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste beskriver regjeringen hvordan siloorganisering av tjenester kan komme i veien for god ressursutnyttelse, forutsigbarhet for brukere og god tjenesteleveranse. Jeg mener eksemplet representanten Andersen beskriver, er et uttrykk for det samme problemet. For, det er ikke bare innenfor helse- og omsorgs-tjenestene at siloorganiseringen kan være en hemsko. Også i samarbeidet mellom kommuner og NAV blir det tydelig at organiseringsformen kan være et hinder for de beste løsningene.
Representanten Andersen har sikkert forståelse for at jeg ikke kan gå inn i den spesifikke saken som hun beskriver, men jeg kan forsikre henne om at jeg vil fortsette å arbeide for å bedre samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenestene og NAV. Arbeid og meningsfull aktivitet er blant de viktigste helsefremmende og forebyggende helsefaktorene. I primærhelse-tjenestemeldingen slår vi fast at ideen om at pasienter må behandles til friskhet før de kan få prøve seg i arbeidslivet er basert på en feil forståelse av hva helse er, og kan i ytterste konsekvens bidra til at mennesker blir stående utenfor arbeidslivet.
Jeg er en stor tilhenger av at man finner lokalt tilpassede løsninger og tilnærminger. Selv etter en vellykket kommunereform vil det være store demografiske og geografiske forskjeller mellom kommuner, og det som i dag er riktig i Fredrikstad trenger ikke være riktig i Flakstad eller Fyresdal. Jeg er derfor skeptisk til at vi skal tvinge frem sentraliserte løsninger, men mener vi må legge bedre til rette for de gode lokale initiativene. Det må blant annet også innebære at vi ser på styringssystemer, rapporteringsregimer og unødvendig byråkrati. Kommunereformen skal derfor blant annet legge til rette for at kommunene kan få større ansvar, og med det også mer frihet til å løse sine oppgaver. Det reflekteres også i stortingsmeldingene som har blitt lagt frem fra regjeringen. En sterkere kommune vil i større grad kunne prioritere der hvor behovet i den enkelte kommune er størst.
Jeg vil avslutningsvis takke representanten for engasjementet knyttet til saken, og forsikrer om at arbeids- og sosialministeren og jeg vil fortsette å samarbeide for å skape et best mulig og sammenhengende tjenestetilbud til de med sammensatte behov.