Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1438 (2014-2015)
Innlevert: 16.09.2015
Sendt: 16.09.2015
Besvart: 23.09.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at fiskere med båter under 6 meter som stenges ute fra kongekrabbefisket får rimelig med tid til å skaffe seg større fartøy for fortsatt kunne delta i kongekrabbefisket?

Begrunnelse

Med støtte fra et knapt stortingsflertall har regjeringen besluttet å stenge kongekrabbefisket for fiskere med fartøy under seks meter.
I en pressemelding fra Næringsdepartementet datert 28. august, framgår det at nytt regelverk for kongekrabbefisket iverksettes fra 1. januar 2016, med utgangspunkt i stortingsmeldingen om kongekrabbe. Regjeringen har imidlertid valgt å iverksette utestengelse av fartøy under 6 meter i lukket gruppe allerede fra i høst.
Fisker Trygve Larsen i Tana har mottatt et brev fra Fiskeridirektoratet datert 7. september i år, med beskjed om at han ikke lenger kan delta i krabbefisket med virkning fra 5. september i år. Vedkommende fisker hadde da utstyrt båten med påkrevd sporingsutstyr mm.
Det er sannsynligvis flere fiskere som er i samme situasjon. Det bør være et rimelig krav at berørte fiskere får fiske opp de respektive kvoter de hadde forventning om å kunne fiske i for inneværende sesong, og at de får rimelig med tid til å skaffe seg større fartøy for å kunne fortsette med kongekrabbefiske i neste sesong.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: En nedre fartøystørrelse i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe er en problemstilling som Fiskeridirektoratet har hatt på høring både i fjor og i år, og som de aller fleste høringsinstansene har vært positive til.
Den nedre fartøygrensen ble først innført for fartøy i åpen gruppe med virkning fra 1. august 2014. Det viste seg imidlertid at det også var to fartøy under 6 meter i lukket gruppe, til tross for at det ved kvalifisering til denne gruppen (i årene f.o.m. 2002 t.o.m. 2004) var et krav om større fartøy. Det ble allerede i fjor høst gjort klart at vi ikke så noen grunn til å forskjellsbehandle fartøy i åpen og i lukket gruppe, og at det således ville bli vurdert et tilsvarende vilkår om en nedre fartøygrense på 6 meter i lukket gruppe ved ny gjennomgang av forvaltningen og reguleringene i 2015.
Jeg oppfatter det slik at det er en utbredt enighet om behovet for en slik nedre fartøygrense i dette fiskeriet, og viser til at dette ble behandlet i Meld. St. 17 (2014-2015) om evaluering av forvaltningen av kongekrabbe. Stortinget behandlet denne saken 15. juni 2015.
Det ble den 27. august fastsatt forskrifter for den nye reguleringsperioden som startet 5. september i høst. Dette er etter samme modell som de andre reguleringsforskriftene som blir fastsatt i desember hvert år og trer i kraft fra årsskiftet. Dette skjer i etterkant av en relativt omfattende prosess hvor forslag har vært gjenstand for høring og hvor også næringens synspunkter reflekteres. I fiskerinæringen må aktørene tilpasse seg innenfor et slikt handlingsrom. På denne bakgrunn, og i lys av ovennevnte prosess knyttet til vilkåret om en nedre fartøygrense i kongekrabbefisket, mener jeg man har hatt rimelig tid på seg til å anskaffe fartøy over 6 meter om man ønsker å delta i dette fiskeriet nå i høst.
De nye forskriftene ble gjort tilgjengelig på departementets nettside samtidig med en pressemelding fra NFD 28. august. Det ble dessuten presisert i pressemeldingen at vilkåret om en minimum fartøylengde på 6 meter gjelder i både åpen og lukket gruppe.
Jeg vil også bemerke at det kom klart frem i pressemeldingen at det bare er ny modell for kvotefordeling som innføres først fra 1. januar 2016. Dette innebærer at også fartøyets omsetning fra annet fiske i kalenderåret 2015 kan legges til grunn for beregning av kvotestørrelse i 2016.
Jeg kan derfor ikke forstå at det her kunne være rom for misforståelser mht. hva som skulle gjelde nå i høst og hva som vil tre i kraft fra årsskiftet. Brevet fra Fiskeridirektoratet datert 7. september, som stortingsrepresentant Helga Pedersen viser til i sin begrunnelse for spørsmålet, er kun å anse som en påminnelse overfor de aktuelle fartøyeierne.
Avslutningsvis vil jeg minne om at ingen fiskere ekskluderes fra å drive kongekrabbefiske som følge av den nedre fartøygrensen, men at dette er et vilkår for å sikre at det i dette fiskeriet nyttes fartøy som gir forutsetning for å utøve et selvstendig og forsvarlig kongekrabbefiske med teiner.