Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1442 (2014-2015)
Innlevert: 17.09.2015
Sendt: 18.09.2015
Besvart: 22.08.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvordan vurderer forsvarsministeren erfaringene fra kontraterror-øvelsen GEMINI der Forsvaret og politiet øvet på å samarbeide?

Begrunnelse

Øvelsen GEMINI fant sted i Troms og Vest-Finnmark i uke 25. Målet for øvelsen var samarbeid mellom de to etatene når det gjelder kontraterror, særskilt knyttet til Forsvarets støtte til politiet når de ber om bistand.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Øvelse GEMINI er en øvelse som har vært gjennomført siden 80-tallet, og er en viktig kompetansehevende øvelse for både Forsvaret og politiet i håndtering av terror på norsk territorium. Øvelsen er primært rettet mot taktisk nivå, men gir også utbytte på operasjonelt og strategisk nivå, blant annet gjennom behandling av bistandsanmodning fra Justisdepartementet til Forsvarsdepartementet. GEMINI er Forsvarssjefens øvelse, og planlegges og ledes av sjef Forsvarets hovedkvarter (FOH). Årets øvelse ble for første gang gjennomført som en uvarslet alarmøvelse. Tid, sted og omfang var derfor ukjent for alle parter inntil øvelsen ble igangsatt.
Noe av det viktigste med en slik øvelse er hva vi erfarer og lærer. Det gjør oss bedre. Evalueringen av årets øvelse blir ivaretatt gjennom et samarbeid mellom Forsvarets høgskole og Politihøyskolen. Den endelige rapporten er ikke ferdig, og det er derfor vanskelig på det nåværende tidspunkt å vurdere erfaringene mer i detalj. På generelt grunnlag mener jeg at det fra tid til annen er svært viktig å gjennomføre uvarslede øvelser. Dette tester hele beslutningskjeden samtidig med det taktiske utførende nivå. En øvelse vil likevel aldri kunne erstatte virkeligheten, og enkelte forhold blir derfor kunstige. Økonomi, arbeidstidsbestemmelser, mulighet til rekvirering av sivile transportmidler og opprettholdelse av beredskap gir noen begrensinger, som man ikke nødvendigvis må forholde seg til i en reell situasjon. Dette vil blant annet kunne påvirke den tiden man faktisk har til rådighet under øvelsen. Dette er forhold som man var klar over før øvelsen og som ligger til grunn for den videre evalueringen.
Jeg vil berømme Forsvaret og politiet for å øve så realistisk som mulig. Samtidig kan foreløpig evaluering tyde på at innretningen med en uvarslet alarmøvelse i år kan ha gått ut over noe av øvingsutbytte for det taktiske nivået. I den videre evaluering er jeg derfor opptatt av at vi skiller ut hva som er reelle utfordringer og hva som skyldes øvingstekniske forhold. Dersom evalueringen avdekker mangler som ikke skyldes øvingstekniske forhold, vil dette bli gjenstand for en gjennomgang og forbedring. Forsvarets generelle evne til å støtte det sivile samfunn, spesielt i en så alvorlig situasjon som en terrorhendelse, er av stor betydning og har min største oppmerksomhet.